PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 144-163
Article title

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej – wybrane zagadnienia prawne

Content
Title variants
EN
Procedure for a Permit to Conduct Business as a National Payment Institution – Selected Legal Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present chosen legal issues concerning the requirements to be fulfilled by the entities which apply for a permit to run business as national payment institutions. The article raises i.a. the controversial topic of the required financial resources to cover own funds. The above question may also be connected to the entitlement given to KNF to demand that a national payment institution’s own funds be risen or to allow it to have own funds in the amount below the limit required by the law. The article also describes the issue of legal succession of several entities during proceedings that are already pending. Finally, practical doubts also arise with respect to the NBP President’s opinion issued in connection with every permit for rendering payment services described in article 3 paragraph 1 point 5 of the Payment Services Act (acquiring), partial appeal against the opinion and the results that such an appeal may cause in further proceedings.
EN
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień prawnych dotyczących wymogów stawianych podmiotom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Artykuł porusza m.in. kwestię wymaganej wysokość środków finansowych na pokrycie funduszy własnych, kwestię przyznanych KNF uprawnień do zażądania od krajowej instytucji płatniczej zwiększenia wysokości funduszy własnych lub dopuszczenia posiadania funduszy w wysokości niższej niż wymagana w przepisach oraz kwestię następstwa prawnego kilku podmiotów w trakcie toczącego się już postępowania. Omawia też wątpliwości dotyczące opinii Prezesa NBP wydawanej przed wydaniem każdego zezwolenia obejmującego świadczenie usług płatniczych opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych (acquiring), jej zaskarżania w części i skutków, jakie może to wywoływać w dalszym postępowaniu.
Contributors
References
  • Grabowski, M. (2012). Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz. Warszawa: Legalis.
  • Kidyba, A. (2015). Komentarz do art. 553 k.s.h. W: A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037). LEX/el.
  • Pacak, M. (2014). Usługi płatnicze. Komentarz. Warszawa: Lex Prestige.
  • Przybysz, P.M. (2014). Komentarz do art. 127 k.p.a. W: P.M. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: LexPrestige.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d771b0-fc9f-4d55-974e-3b0c1746d89f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.