PL EN


2016 | 17 | 3 | 73-83
Article title

METODA AGLOMERACYJNA W OCENIE PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA OBROTU LOKALAMI MIESZKALNYMI ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Content
Title variants
EN
ERATIONAL METHOD TO EVALUATE SPATIAL DIFFERENTIATION IN THE TURNOVER OF HOUSING PREMISES AND REAL-ESTATES WITH HOUSING PREMISES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dokonano analizy i oceny przestrzennego zróżnicowania województw pod względem obrotu oraz wysokość średnich cen lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w 2014 roku. Wykorzystując hierarchiczne procedury aglomeracyjne dokonano grupowania województw na jednorodne klasy ze względu na badane zmienne rynku nieruchomości.
EN
This paper analyses and evaluates spatial differentiation among provinces regarding the turnover and prices of housing premises and real-estates with housing premises in 2014. With the application of hierarchical agglomerational procedures, the provinces under study were grouped into homogenous classes using the analysed real-estate market variables.
Contributors
 • Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Balicki A. (2009) Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Doganowki R. (2012) Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce. PWN, Warszawa.
 • Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz 903 z późniejszymi zmianami.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu.
 • Ignatowicz J., Stefaniak K. (2003) Prawo Rzeczowe. LexixNexix, Warszawa.
 • Kirejczyk K., Łaszek J. (1997) Vademecum developera. Rynek nieruchomości. Finansowanie. Inwestycje, Krakowski Instytut Nieruchomości.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006) Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (1999) Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Stanisz A. (2007) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft, Kraków.
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami
 • www.dom.gratka.pl/materialy/Raport_z_rynku_nieruchomosci_2014_PODSUMOWANIE.pdf
 • www.reas.pl/komentarze/wplyw-programu-mieszkanie-dla-mlodych-na-rynek-mieszkaniowy-w-polsce.
 • www.stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/4/12/1/obrot_nieruchomosciami_w_2014.pdf
 • Zaremba A. (2011) Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego. J. Agribus. Rural Dev. 1(19), 115-121.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78d86d59-123c-46b5-8d22-c65559043969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.