PL EN


2018 | 3 | 5-24
Article title

STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Content
Title variants
EN
THE STYLIZATION OF PERSONAL SAFETY IN SOCIAL ENVIRONMENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywiliza-cyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych.
EN
Current times give rise to numerous events because the 21st century is a century of great change and progress in the various spheres of human life. The feeling of safety in many environments and social groups is decreasing in the relationship with progressive social and civilization threats. That is, the stylization of personal safety can also consid-erably help to counteract threats. Awareness of the types and possibilities of threats, broadly defined prevention and rational education in all possible aspects of people’s lives should contribute to the marginalization of critical and pathological phenomena.
Year
Issue
3
Pages
5-24
Physical description
Dates
published
2018-12-13
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, przeł. J. Kowalczewska, J. Radzicki, War-szawa 2007.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. M. Żakowski, Warszawa 2007.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, War-szawa 2002.
 • Brezinka W., Wychowywać dzisiaj, przeł. H. Machoń, Kraków 2007.
 • Cichosz M., Aksjologiczny wymiar życia społecznego w ujęciu pedagogiki społecznej, [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000.
 • Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, przeł. M. Kowalska, Kraków 2003.
 • Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.
 • Domański H., Firkowska-Mankiewicz A., Janicka K., Titkow A., Społeczeństwo bez reguł, [w:] Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, red. A. Rychard, M. Federowicz, Warszawa 1993.
 • Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. G. Kranas, Warszawa 1999.
 • Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa 2001,
 • Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. Ziemilska, A. Ziemilski, Warszawa 2000.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
 • Handy Ch., Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, przeł. J. Pieńkiewicz, Wrocław 1999.
 • Jakubik A., Zaburzenia osobowości, [w:] Psychiatria – podręcznik dla studentów, red. A. Bilikiewicz, Warszawa 1998.
 • Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2012, nr 286.
 • Koperek A., Socjalizacja jako społeczno-wychowawczy proces integracji jednostki ze społeczeństwem, „Pedagogika Katolicka” 2011, nr 1.
 • Król J., Kronikarz ery informacji, „Magazyn Internetowy WWW” 2001, nr 11.
 • Leder S., Nerwice, [w:] Psychiatria – podręcznik dla studentów, red. A. Bilikiewicz, Warszawa 1998.
 • Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Warszawa 1994.
 • Mamzer H., Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno--kulturowe, Poznań 2008.
 • Marciniak E.M., Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulkowski, M. Brzeziński, War-szawa 2009.
 • Maslow A., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, vol. 50.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
 • Oleszak W., Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy, „Edukacja Humanistyczna” 2012, nr 1 (26).
 • Petrykowski P., Podstawy teorii wychowania. Wprowadzenie w problematykę, Włocła-wek 2003.
 • Pieczywok A., Degradacja aksjologicznej kultury bezpieczeństwa człowieka, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2.
 • Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości oddziaływania na człowie-ka, „Zeszyty Naukowe WSA w Łomży” 2014, nr 55.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, przeł. H. Koro-lewska-Mróz, Warszawa 1998.
 • Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.
 • Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa kultury fizycznej i sportu, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Bydgoszcz 2013.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 • Urbanek A., Psychologiczne i społeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, [w:] Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska, red. M. Stefański, Słupsk 2013.
 • Winiarski M., Dialog i jego konteksty społeczno-edukacyjne, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2015, nr 2.
 • Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, przeł. A. Święch, Warszawa 1998.
 • Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, www.us.edu.pl/zewnetrzne-i-wewnetrzne-aspekty-bezpieczenstwa-indywidualnego-i-zbiorowego (dostęp: 20.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543–7321
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78e1cf2b-b3ed-42ad-8a10-9879a1e47ed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.