PL EN


2009 | 12 | 2 | 151-177
Article title

Kwestionariusz Roszczeniowości

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Entitlement Questionnaire
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia Kwestionariusz Roszczeniowości (KR). Mierzy on postawy roszczeniowe, rozumiane jako gotowość do wysuwania żądań i koncentrowanie się na obronie własnych praw. W skład kwestionariusza wchodzą trzy skale: skala walki o swoje - mierząca skłonność do walki o swoje prawa, skala wiary w obligacje - mierząca przekonanie, że świat to sieć wzajemnych obligacji między jednostkami i instytucjami, oraz skalę mściwości - mierzącą trudność w darowywaniu krzywd. Badania (N = 767) wskazują, że metoda cechuje się wysoką spójnością i zadowalającą stabilnością. Roszczeniowość właściwa korelowała dodatnio z samooceną, zadowoleniem z życia, indywidualizmem, narcyzmem i wewnętrznym umiejscowieniem kontroli. Wiara w obligacje korelowała dodatnio z kolektywizmem i zewnętrznym umiejscowieniem kontroli, a ujemnie z samooceną i zadowoleniem z życia. Mściwość korelowała dodatnio z narcyzmem; nie korelowała ani z samooceną, ani z zadowoleniem z życia.
EN
This article presents the development of the Entitlement Questionnaire (EQ), designed to measure entitlement attitudes, understood as proneness to raising claims and to concentrating on defending one's own rights. The Questionnaire consists of three scales: Fighting Rights - measuring proneness to fighting for one's own rights, Belief in Obligations - measuring a conviction that the world is a net of mutual obligations between individuals and institutions, and Vindictiveness - measuring difficulties with forgiving wrongs. The study (N = 767) indicated that this method is characterized by high consistency and satisfactory stability. The pure entitlement attitude correlated positively with self-esteem, life satisfaction, individualism, narcissism and internal locus of control. Belief in obligations correlated positively with collectivism and external locus of control, and negatively with self-esteem and life satisfaction. Vindictiveness correlated positively with narcissism, however, it did not correlated neither with self-esteem nor with life satisfaction.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
151-177
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Instytut Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78e5590e-5143-4484-aed5-5e271322929a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.