PL EN


2014 | 8 | 175-185
Article title

Federacji Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?

Content
Title variants
EN
Russian Federation and Russian Minority in Ukraine. A New Tool of Control over Post-Soviet Space?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ukraina jest największym państwem Europy Wschodniej. Relacje z Ukrainą odgrywają kluczową rolę dla mającej ambicje mocarstwowe Rosji. Rosja stara się na bieżąco definiować swoje interesy wobec Ukrainy i państw Europy Wschodniej a tzw. „bliska zagranica” jest od początku strefą jej żywotnych interesów mimo, że dawne republiki radzieckie odzyskały niepodległość. W celu reintegracji oraz odbudowy pozycji protektora i dominanta w tej części świata, Rosja podejmuje działania w trzech wymiarach: politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym a także militarnym. Ukraina jest doskonałym przykładem zastosowania tzw. „czynnika rosyjskiego”. Rosja ma możliwość wpływania na sytuację wewnętrzną poprzez obecność Rosjan w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Przykładem użycia mniejszości rosyjskiej jako narzędzia kontroli przestrzeni postsowieckiej jest kryzys ukraiński przełomu 2013-2014 roku, którego skutkiem stało się włącznie Półwyspu Krymskiego w skład Federacji Rosyjskiej. Rosja wmieszała się w wewnętrzne sprawy Ukrainy, posługując się argumentem ochrony mniejszości rosyjskiej na terytorium Autonomicznej Republiki Krym. Czy nie jest to nowa forma kontroli przestrzeni postsowieckiej? Czy ów precedens stanie się narzędziem przywoływania do porządku krajów, próbujących wyjść z rosyjskiej strefy wpływów? Rosyjska gra neoimperialna w praktyce oznacza dążenie do utrzymania rosyjskiej przestrzeni kulturowej i językowej oraz podtrzymanie poczucia odrębności narodowej Rosjan, co na trwałe pozwoli Rosji wpływać na procesy polityczne zachodzące w krajach z mniejszością rosyjską, zarówno za jej pośrednictwem jak i w obronie jej praw.
EN
Ukraine is the largest country in Eastern Europe. Relations with Ukraine are important for Russia. Russia is trying to define its interests towards Ukraine and Eastern European countries. “Near abroad” is from the beginning the zone of its interests. In order to reintegrate and reconstruct dominant position in this part of the world, Russia undertakes political, economic, socio-cultural and military activities. Ukraine is an excellent example of the use of the Russians, because Russia has the ability to influence the internal situation by the presence of the Russians in the political, economic and cultural life. An example of the use of the Russian minority as a tool to control post-soviet space is a crisis in the Ukraine 2013 – 2014. Its effect has become the inclusion of the Crimean peninsula into the Russian Federation. Russia interfered in the internal affairs of Ukraine, using the argument of protection of Russian minority in the territory of the Autonomous Republic of Crimea. The questions arise. Is this a new form of control of the post-soviet space? Does this a precedent become a tool to recall order countries which are trying to get out of the Russian zone of influence? In practice Russian neo-imperialist game means striving to keep the Russian space and maintain a sense of national identity of Russians, what will allow Russia to influence the political processes taking place in the countries of the Russian minority, both through it and in defense of its rights.
Year
Volume
8
Pages
175-185
Physical description
Contributors
References
 • Eberhardt P., Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku, „Sprawy narodowościowe” 2008, z. 32.
 • Horska N., Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991- 2004), Łysomice 2009.
 • Krawczenko B., Socialni zminy i nacionalna swidomost’ w Ukrajini XX stolittia, Lwów 1997.
 • Konstytucja Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Potulski J., Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Gdańsk 2008.
 • Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.
 • Wierzbicki A., Rosja: etniczność i polityka, Warszawa 2011.
 • Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium Zależności, Warszawa 2013.
 • Kłamstwo za kłamstwem. Jak Rosja manipuluje faktami i wprowadza chaos informacyjny,http://wyborcza.pl/1,75477,15552413,Klamstwo_za_klamstw em__Jak_Rosja_manipuluje_faktami.html, 23.04. 2014.
 • ЛАВРОВ: МИНИСТР-ТЕРРОРИСТ?, http://balyua.wordpress.com/, 23.04.2014.
 • Россия озаботилась правами русских в Эстонии, намекнув на историю с Крымом, http://glavnoe.ua/news/n170294, 23. 04. 2014.
 • Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, Komentarze OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03- 27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej, 23. 04. 2014.
 • Putin o Donbasie: Noworosja. Tyle że przed carami byli tam Tatarzy i Kozacy, http://www.tvn24.pl/putin-o-donbasie-noworosja-tyle-ze-przedcarami- byli-tam-tatarzy-i-kozacy,420393,s.html, 23. 04.2014
 • Raport ONZ: na Ukrainie nie prześladowano rosyjskiej mniejszości, http://www.rp.pl/artykul/1102216.html, 23.04.2014.
 • Столяренко A., Все про статус русского языка, http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2014/03/13/7018654/, 23.04.2014.
 • Wierzbowska – Miazga A., Rosyjski plan wasalizacji Ukrainy, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/rosyjskiplan-wasalizacji-ukrainy, 23.04.2014.
 • Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года,
 • http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/, 23. 04. 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78e6455d-13a0-42f9-b1e2-937ccb31ed03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.