PL EN


2016 | 19 | 45-61
Article title

Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Authors
Content
Title variants
EN
Exemption from school classes in order to participate in Lent retreat and respect for the rule of equal rights of churches and other religious associations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest ukazanie problemu zgodności przepisów dotyczących zwolnień uczniów z zajęć szkolnych w celu udziału w rekolekcjach wielkopostnych z zasadą równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Analizując tę problematykę autor dochodzi do stwierdzenia, że uzależnienie otrzymania prawa do zwolnień z zajęć szkolnych od wymogu zadeklarowania przez uczniów uczestnictwa w szkolnej nauce religii jest dyskryminujące i narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz jest niezgodne z zasadą równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Powoduje ponadto dyskryminację uczniów, gdyż stwarza warunki do uzyskania przedmiotowych zwolnień tylko tym uczniom, którzy należą do wyznań chrześcijańskich. Autor postuluje by uczestniczenie w religii jako przedmiocie edukacji szkolnej nie było wiązane z obowiązkiem wykonywania przez uczniów określonych praktyk religijnych, ponieważ rekolekcje nie są elementem edukacji szkolnej prowadzonej w ramach systemu oświaty. Prawo do ewentualnego uzyskiwania zwolnień przez uczniów na udział w rekolekcjach winno zostać uregulowane nie w prawie oświatowym, lecz w akcie prawnym odnoszącym się do wolności religijnej jednostek.
EN
The subject of this article is to present the issue of compliance of regulations concerning students’ exemptions from school classes in order to participate in Lent retreat with the rule of equal rights of churches and other religious associations. While analyzing these issues the author comes to a conclusion that dependence of obtaining right to exemption from school classes on requirement of pledging participation by students in school religious education is discriminative and violates the constitutional rule of equality towards law and it is not in accordance with the rule of equal rights of churches and other religious associations. Moreover it causes discrimination of students since it creates conditions to obtain subject exemptions only for those students who belong to Christian denominations. The author demands that participation in religious education as a subject of school education shall not be associated with a duty of performing by students particular religious observances as a retreat is not an element of school education conducted within the educational system. The right to possible obtainment of exemptions by students for participation in a retreat should be regulated not in educational law but in a legal act referring to religious freedom of individuals.
Year
Volume
19
Pages
45-61
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • Balicki, Adam. „Aspekty prawne organizacji rekolekcji wielkopostnych w kontekście funkcjonowania szkoły”. Studia z Prawa Wyznaniowego 14 (2011): 203-219.
 • Balicki, Adam, i Magdalena Pyter. Prawo oświatowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Bielecki, Marek. „Wolności i prawa konstytucyjne ucznia. Wybrane aspekty”. W: Współczesne problemy prawa oświatowego, red. Magdalena Pyter. Lublin: Elpil, 2009.
 • Borecki, Paweł. „Dylematy konstytucyjności prawnych zasad nauczania religii i etyki w szkole publicznej”. Państwo i Prawo 7 (2008): 63-72.
 • Borecki, Paweł. „Konstytucyjność regulacji szkolnej nauki religii (głos w dyskusji)”. Studia Prawnicze 2 (2008): 31-39.
 • Borecki, Paweł. „Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 10 (2007): 115-159.
 • Janiga, Stanisław, i Mirosław Chmielewski. „Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej”. Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2013): 5-21.
 • Janiga, Waldemar, i Artur Mezglewski. „Nauczanie religii w szkołach publicznych”. Roczniki Nauk Prawnych 9/1 (2001).
 • Łyszczarz, Michał. „Opieka nad uczniami w czasie rekolekcji”. Dyrektor Szkoły 3 (2015).
 • Misztal, Henryk. „Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci”. Studia z Prawa Wyznaniowego 1 (2000): 5-20.
 • Mezglewski, Artur. „Kwestie problematyczne związane z wprowadzeniem nauczania religii do szkół publicznych w Polsce”. Prawo – Administracja – Kościół 3 (2005): 65-88.
 • Mezglewski, Artur. „Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty”. Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2013): 22-32.
 • Mezglewski, Artur. Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Mezglewski, Artur. „Rozwiązania tymczasowe w zakresie statusu lekcji religii oraz statusu pracowniczego katechetów w roku szkolnym 1990/1991”. W: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. Dariusz Walencik, 187-198. Katowice – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielski Białej, 2009.
 • Mezglewski, Artur. „Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół”. W: Katecheza dzisiaj – problemy prawne i teologiczne, red. Waldemar Janiga, Artur Mezglewski, 97-198. Krosno–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2000.
 • Pilich, Mateusz. „Prawne aspekty nauczania religii i krzewienia religijności w szkołach publicznych”. W: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. Tadeusz J. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2012.
 • Sarnecki, Paweł. Artykuł 53. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, red. Lech Garlicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003.
 • Szymanek, Jarosław. „Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP”. Studia z Prawa Wyznaniowego 8 (2005): 5-43.
 • Szymanek, Jarosław. „Nauczanie religii w szkole publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (kwestie wybrane)”. W: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. Tadeusz J. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2012.
 • Tunia, Anna. „Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna”. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 • Tunia, Anna. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Konstytucyjne granice obecności religii w polskiej szkole publicznej”. W: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara i Tadeusz J. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78efb5ef-4ab3-4691-9444-a4063d7b8024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.