PL EN


2013 | 35 | 237-252
Article title

Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Classification of the EU-27 countries in the level of development of information society in 2011
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem pracy były empiryczne badania segmentacyjne w ramach analiz klasyfikujących tzw. analiz skupień w ocenie rozwoju europejskich e-społeczeństw. Dokonano diagnozy – statystycznie istotnej – w zakresie „podobnego” oraz „rozbieżnego” poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych dla poszczególnych krajów UE-27 w 2011 roku. W pierwszej analizie grupowaniu podlegały dane ilościowe dotyczące zmiennych (wskaźników) związanych tylko z pomiarem społeczeństwa informacyjnego; w drugiej – dane łączące kategorie pomiaru społeczeństwa informacyjnego z parametrami dobrobytu ekonomicznego (jako stymulantą – dochodem narodowym PKB na mieszkańca i destymulantą – wskaźnikiem poziomu ubóstwa). Analizy potwierdziły tezę o istniejących dysproporcjach w zakresie ewaluacji poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych wśród krajów UE-27.
EN
The subject of the study was empirical analysis in the so-called segmentation, classification analysis. "Cluster" analyzes were used in the evaluation of the development of European e-society. The diagnosis – statistically significant – separated the „similar” and „divergent” level of development of information societies for each of the EU-27 in 2011. In the first analysis was presented the quantitative data presented on the indicators associated only with the measurement of the information society; in the second – connected data categories of information society measurement of parameters of economic welfare (as a stimulant – national income per capita and destimulant – an indicator of poverty). Analysis confirmed the thesis of the existing disparities in the evaluation of the level of development of information societies among the EU-27.
Year
Issue
35
Pages
237-252
Physical description
Contributors
 • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Borecki W., Sprinter A., Digital Divide – podziały społeczeństwa informacyjnego, „Prawo i Ekonomia w telekomunikacji”, nr 4, 2004.
 • Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2011.
 • Czerwiński A., Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 • Grzybowski M., Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 703, Szczecin 2012.
 • Hartigan J.A., Clustering Algorithms, John Wiley and Sons, New York 1975.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/methodology.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp.
 • http://www.stat.gov.pl.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf.
 • International Telecommunication Union, www.itu.int/ ITU-D/ict/dai.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, 2012, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78f96dd2-630d-44c9-b3e0-f972998d2855
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.