PL EN


2014 | 1(10) | 99-108
Article title

Czy prawo kanoniczne integruje wiernych?

Authors
Content
Title variants
EN
Does canon law integrate the faithful?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszony został problem integracyjnej funkcji prawa kanonicznego dla wspólnoty wierzących. Autor prezentuje argumenty popierające tę tezę. Są to argumenty z pochodzenia prawa kanonicznego, z charakteru prawa zwyczajowego, funkcji prawa kanonicznego, powiązania wartości i prawa kanonicznego, a także z instytucji prawa kanonicznego takich jak synod diecezjalny i rada duszpasterska. Konkluzję rozważań stanowi stwierdzenie, iż prawo kanoniczne służy procesowi integracji wiernych.
EN
The paper discusses the problem of the integrating function of canon law for the community of the faithful. The author offers some arguments in support of the thesis. They are as follows: an argument from the genesis of canon law, an argument from the nature of customary law, an argument from the function of church law and from values connected with canonical norms. Also arguments from legal institutions like diocesan synod and diocesan and parish pastoral council are provided. Realization of the right to association and role of particular law are offered as arguments. The conclusion of the paper is that canon law serves the process of integration of the faithful.
Year
Issue
Pages
99-108
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia, 21.11.1964, „Acta Apostolicae Sedis” 57 (1965), s. 5–75; polska wersja [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst łacińsko-polski, Poznań 1986, s. 105–170.
 • Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Dominus Iesus de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica, 6.08.2000, AAS 92 (2000), s. 742–765;
 • Cyprianus Carthaginensis, Epistola 62, [w:] J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Paris 1878, kol. 371 (Series Latina, 4).
 • Deklaracja „Dominus Iuesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Warszawa 2000.
 • Dyduch J., Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, Kraków 1985.
 • Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1, red. J. Krukowski, Poznań 2005.
 • Huels J. M., Back to the future. The role of custom in a world of Church, „CLSA Proceedings” (1997) 59, s. 8–21.
 • Kłysiak K., Integracja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, red. J. Duchniewski, Lublin 1997, kol. 330.
 • Kroczek P., Prawo do stowarzyszania się w prawie kościelnym i polskim, [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia, red. T. Borutka, Bielsko-Biała–Kraków 2007, s. 49–69.
 • Kroczek P., Prawo we wspólnocie Kościoła, [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Bielsko-Biała 2011, s. 53–62.
 • Kroczek P., The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, Kraków 2012.
 • Wijlens M., „Salus animarus suprema lex”: Mercy as a legal principle in the application of canon law, „The Jurist” 54 (1994) s. 560–590.
 • Örsy L., The interpretation of laws: new variations on an old theme, [w:] The art of interpretation.
 • Selected studies on the interpretation of canon law, ed. A. J. Coriden, Washington 1982, s. 47–82.
 • Provost J. H., Structuring the Church as a Communio, „The Jurist” (1976) 36, s. 191–245.
 • Ratzinger J., Erläuternde Vorbemerkung, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vaticanische
 • Konzil, t. 1, hg. J. Höfer, K. Rahner, Freiburg–Basel–Wien 1966, kol. 350–359.
 • Saier O., „Communio” in der Lehre des Zweiten Vatikanische Konzils: Eine rechtsbegriffliche Untersuchung, München 1973.
 • Selling J. A., Laws and values: clarifying the relationship between canon law and moral theology, „The Jurist” (1996) 56, s. 92–110.
 • Sobański R., Prawo jako wartość, „Prawo Kanoniczne” (1999) 42 (3–4), s. 11–26.
 • Sobański R., Kościół jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii prawnej, Warszawa 1983.
 • Sobański R., Ustawa kościelna – „ordinatio rationis” czy „ordinatio fidei?”, „Collectanea Theologica”, (1978) 48, fascicle I, s. 27–35.
 • Sobański R., Zbawcza funkcja prawa kościelnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (1973) 6, s. 157–169.
 • Winling R., Teologia współczesna. 1945–1980, przeł. K. Kisielewska-Sławińska, Kraków 1990.
 • Yinger J. M., Religia jako czynnik integracji społecznej, przeł. F. Adamski, [w:] Socjologia religii, red. F. Adamski, Kraków 2011, s. 151–187.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78fb587a-7530-47a9-8aa3-2c54e7d5dac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.