PL EN


2015 | 21 | 189-208
Article title

Biskup Marcin Szyszkowski (1616–1630) jako twórca nabożeństwa siedmiu kościołów krakowskich

Content
Title variants
EN
Bishop Marcin Szyszkowski (1616–1630) as the creator of the Service of Seven Krakow Churches
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przypuszcza się, iż opisany w XVI wieku przez św. Filipa Nereusza szlak wędrówki dewocyjnej po siedmiu bazylikach Rzymu mógł mieć swoje źródła w tradycji ludowej, a bez wątpienia wynikał z przywołania i zaadaptowania do nowych warunków pamięci o znanej niegdyś ludycznej w charakterze obrzędowości modlitewnej. Opisane przez tego świętego itinerarium pielgrzymie wyznaczały cztery bazyliki większe: św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie, Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej oraz trzy mniejsze: św. Krzyża Jerozolimskiego, św. Wawrzyńca za Murami oraz św. Sebastiana. W 1621 roku w krakowskiej oficynie drukarskiej Franciszka Cezarego została wydana broszura zatytułowana Siedm kościołów krakowskich. Inicjatorem jej druku był biskup krakowski Marcin Szyszkowski, który przez wiele lat przebywał w Rzymie, gdzie zapoznał się z działalnością św. Filipa Nereusza. Od chwili, kiedy został biskupem krakowskim zaczął zaszczepiać w swojej diecezji elementy potrydenckiej dewocji Wiecznego Miasta. Jednym z nich było zainicjowanie nabożeństwa Siedmiu kościołów krakowskich, które otrzymało przywileje i odpusty rzymskiego szlaku pątniczego.
EN
The religious tour of seven Roman basilicas described back in the 16th century by St Philip Neri is thought to have its roots in folk tradition, though undoubtedly was a product of recalling and adapting the memory of an old, ludic prayer tradition to the new circumstances. The itinerary described by the saint listed four major basilicas: St Peter’s Basilica in Vatican, St Paul’s Basilica Outside the Walls, Basilica of St John Lateran, Basilica of St Mary and three minor ones: Basilica of the Cross of Jerusalem, St Basilica of St Lawrence Outside the Walls, and St Sebastian’s Basilica. In 1621 the Krakow printing house of Franciszek Cezary issued a brochure entitled Siedm kościołów krakowskich. Its release was initiated by Marcin Szyszkowski, who had stayed in Rome for many years, where he acquainted himself with the work of St Philip Neri. The moment Szyszkowski became the Krakow bishop, he began to implement elements of post-Trent devotion of the Eternal City in his own diocese. One of such innovations was to initiate the Service of the Seven Krakow Churches, which was granted privileges and indulgences of the Roman pilgrimage trail.
Year
Volume
21
Pages
189-208
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Źródła
 • Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, A.Ep. 43, k. 608v-609.
 • Instructio ad visitandas Septem Ecclesia Cracoviae […], [w:] Reformationes Generales […], Cracovia 1621.
 • Instructio ad Visitandas Septem Ecclesias Cracoviae […], Cracovia 1620.
 • Pruszcz P. H., Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa […], Kraków 1650.
 • Pruszcz P. H., Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa […], Kraków 1745.
 • Severano G., Divotioni da prattica nelle visita delle sette Chiese di Roma, Roma 1654.
 • Severano G., Memorie sacre delle sette chiese di Roma e di altri luoghi, che si trovano per le strade di esse, Roma 1630.
 • Siedm kościołów krakowskich. Od Stolice Apostolskiey pozwoleniem Odpustów Siedmi Kościołów Miasta Rzymskiego uprzywilejowanych […], Kraków 1621.
 • Opracowania
 • Bania Z., Kraków – Rzymem Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Praxis atque theoria. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, red. W. Bałus, J. K. Ostrowski, Kraków 2006, s. 25–33.
 • Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, Bd. 2: 1572–1676, Hrsg. J. Frings, Leipzig 2005.
 • Bernabei R., Roma nel giubileo, Milano 1998.
 • Chélini J., Branthomme H., Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, Warszawa 1996.
 • Delcroix R., Filippo Neri. Il Santo dell’allegria, Milano 2011.
 • Eiche S., Le Basiliche e il loro doppio: le sei tavole di Augsburg, [w:] Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Roma 1985, s. 47–51.
 • Fiorani L., Le confraternite, la città e la „perdonanza giubilare”, [w:] Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Roma 1985, s. 54–70.
 • Gamrath H., Roma Sancta Renovata. Studi sull’urbanistica di Roma nella seconda metà del sec. XVI con particolare riferimento al pontificato di Sisto V (1585–1590), Roma 1987.
 • Garms J., Vedute di Roma. Dal Medioevo all’Ottocento. Atlante iconografico, topografico, architettonico, vol. 1–2, Napoli 1995.
 • Goldberg G., Zum Zyklus de Augsburger Basilikabilder und zur Existenz von Stellvertreterstätten römische Hauptkirchen, „Bayerisches Jarbuch für Volkskunde“ 1986/87, s. 65–75.
 • Hülsen C., Das Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafreri, [w:] Colloctanaea variae doctrinae, München 1921, s. 121–170.
 • Jung-Inglessis E. M., Rok Święty w Rzymie. Historia i teraźniejszość, Warszawa 2000.
 • Kalinowska J., Mysterium Septiformis Ecclesaie, „Annalecta Cracoviensia” 23 (1991), s. 307–323.
 • Kracik J., Powszechny, apostolski, w historię wpisany, Kraków 2005.
 • Krasnowolski B., Zapomniane sanktuarium maryjne i lateraneńskie z I poł. XVII wieku w Suchej: wielka treść w skromnej formie, [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 1998, s. 127–138.
 • Kwapis O., Do Rzymu. Sztuka i wielkie jubileusze (1300–1575), Warszawa 2014.
 • Monselice nel cuore del Giubileo. Guida del pellegrino al Santuario Giubilare delle sette Chiese in Monselice, Monselice 1999.
 • Pawłowska B., Urbs Sacra. Pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV–VII w.), Kraków 2007.
 • Prosperi Valenti Rodinò S., L’immagine degli anni santi nelle stampe, [w:] La storia dei Giubilei, vol. 2: 1450–1575, a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Milano 1998, s. 282–293.
 • Rinaldi A., Le sette meraviglie della Roma cristiana. L’invenzione del Lafréry, [w:] Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Roma 1985, s. 269–274.
 • Schawe D., Rom in Augsburg. Die Basilikabilder aus dem Katharinenkloster, München 2000.
 • Smolucha J., Sroka S. A., Historia lat świętych, Kraków 2000.
 • Stróż A., Historia badań nad zagadnieniem najstarszych zachodnich sanktuariów męczenników. Od kontrreformacyjnej apologetyki do współczesnych badań interdyscyplinarnych, „Vox Patrum” 33 (2013), s. 315–334.
 • Vazzoler M., Il giubileo di San Carlo Borromeo (Milano, 1576), Milano 1999.
 • Wróbel E. E., Życie religijne i zakonne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605–2005), red. A. Ruszała, Kraków 2005, s. 1–19.
 • Zeitler K., Wege durch Rom. Druckgraphische Veduten aus drei Jahrhunderten, München 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-8294
URI
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/1735/1641
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78fcb561-0488-4b4d-8027-cd0bfd107201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.