PL EN


2019 | 4 (29) | 167-184
Article title

Priorytetyzacja STEM w edukacji. Perspektywa aksjologiczno-teleologiczna

Authors
Content
Title variants
EN
Prioritization STEM education. An axiological and teleological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesność to czas ciągłych zmian, niejednorodnych potrzeb oraz rosnących zobowiązań i aspiracji. Transformacje dotyczą również systemu edukacyjnego, który dostosowuje się do aktualnych celów i przyjętych strategii społecznych. Niniejszy artykuł podejmuje temat edukacji STEM. Obszary z tej grupy stanowią atrakcyjne kierunki rozwoju – ważne z punktu widzenia zmieniających się warunków współczesnej rzeczywistości i potencjalnych szans na osiągnięcie stabilnej i wartościowej pracy w przyszłości. Przedstawione są w nim cele i znaczenie edukacji STEM w kontekście stale zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej w oparciu o aktualne dane statystyczne uzasadniające ważność inwestowania w te obszary wiedzy, jak również prezentacja wybranych form popularyzacji edukacji STEM.
EN
Contemporaneity is a time of constant changes, heterogeneous needs and growing commitments and aspirations. Transformations do not miss the educational system, which adapts to current needs, objectives and adopted social strategies. This article undertakes the subject of education in the fields of STEM. Areas from this group constitute attractive development directions – important from the point of view of the changing conditions of modern reality and potential chances for achieving stable and valuable work in the future. It presents the goals and the importance of STEM education in the context of the constantly changing socio-cultural reality based on current statistical data on the significance of investing in these areas of education and selected forms of popularizing STEM.
Year
Issue
Pages
167-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • About the National Science Foundation, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.nsf.gov/about/, [20.10.2017].
 • Beede D., Julian T., Langdon D., McKittrick G., Khan B., Doms M., Women in STEM: A Gender Gap to Innovation, August 2011, Executive Summary, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.esa.doc.gov/sites/default/fi les/womeninstemagaptoinnovation8311.pdf, [20.10.2017].
 • Bybee R. W., What is STEM Education?, „Science” 2010 Vol. 329 Issue 5995, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://science.sciencemag.org/content/329/5995/996 [25.10.2017].
 • Charkiewicz E., Od komunizmu do neoliberalizmu. Technologie transformacji, w: (red.) E. Majewska, J. Sowa, Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytyki, Wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2007.
 • Czajkowska M., Grochowalska M., Orzechowska M., Potrzeby Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Nauczycieli Matematyki W Zakresie Rozwoju Zawodowego, Raport IBE, Warszawa 2015.
 • European Commision, Th e Role Of the University in the Europe of Knowledge, Brussels 2003.
 • Gmerek T., Młodzież i dyplom akademicki. Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego, w: (red.) A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet, Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Hom E. J., What is STEM Education?, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html, [25.11.2017].
 • Hurn C. J., Th e Limits and Possinbilities of Schooling. At Introduction to the Sociology of Education, Boston 1987.
 • Hütter R., Polytechnic University, „First Things” 2013 nr 237.
 • Informacja prasowa. Dziewczyny na politechniki. Dziewczyny do ścisłych 2014, źródło: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2015/informacja_prasowa/Dziewczyny_na_politechniki_2014v10.pdf, [15.11.2017].
 • Integrated Teaching Project, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://inteach.org/, [25.11.2017].
 • Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.
 • Kobiety na politechnikach, Raport 2007-2017, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”,marzec 2017, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/pdfy/Raport_Kobiety_na_politechnikach_2017.pdf, [20.11.2017].
 • Kwiatkowska A. B., Informatyka. Szkoła podstawowa Cel i historia zmian, nowe umiejętności i spodziewane efekty,Zespół ds. Podstawy Programowej z Informatyki MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/MATEMATYKA,%20INFORMATYKA/Nowa%20podstawa%20programowa.%20Szko%C5%82a%20podstawowa.%20Informatyka.%20Prezentacja.pdf, [20.11.2017].
 • Langdon D., McKittrick G., Beede D., Khan B., Doms M., STEM: Good Jobs Now and for the Future, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.esa.doc.gov/sites/default/fi les/stemfi nalyjuly14_1.pdf, [25.10.2017].
 • Larson M., Math Education Is STEM Education!, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.nctm.org/News-and-Calendar/Messages-from-the-President/Archive/Matt-Larson/Math-Education-Is-STEM-Education!/, [20.11.2017].
 • Lean in STEM, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://leaninstem.pl/o-programie, [15.11.2017].
 • Making Science Cool: „Educate To Innovate”, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.wired.com/2009/11/making-sciencecool-educate-to-innovate/, [25.10.2017].
 • Marshall W. E.,Guest commentary: A „STEM” in Collier County to reach their future, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: www.naplesnews.com, [20.10.2017].
 • Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (miedzy socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
 • Mills A., What is STEM education?, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://phys.org/news/2017-10-stem.html, [20.10.2017].
 • Mobilization Aims Toward 100,000 New, Excellent Math And Science Teachers For Public Schools In Next 10 Years, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.carnegie.org/news/articles/mobilization-aims-toward-100000-new-excellent-math-and-science-teachers-for-public-schools-in-next-10-years/, [15.11.2017].
 • PLTW, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.pltw.org/, [15.11.2017].
 • Potencjał kobiet dla branży technologicznej, Rekomendacje, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 2015.
 • Promotion of STEM Education – Unleashing Potential in Innovation, Overview, Curriculum Development Council 2015, document elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/Brief%20on%20STEM%20(Overview)_eng_20151105.pdf, [25.11.2017].
 • Ring E. A., Dare E. A., Crotty E. A., Roehrig G. H., The Evolution of Teacher Conceptions of STEM Education Th roughout an Intensive Professional Development Experience, „Journal of Science Teacher Education” 2017 Volume 28 Issue 5, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1046560X.2017.1356671, [20.11.2017].
 • Rozwój technologii wymusza zmiany w edukacji najmłodszych dzieci. Potrzebne są odpowiednie kompetencje nauczycieli, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://biznes.newseria.pl/news/rozwoj-technologii,p1933980240, [20.11.2017].
 • Science, Technology, Engineering and Math: Education for Global Leadership, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.ed.gov/stem,[15.11.2017].
 • STEMconnector®, Publications & Resources, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.stemconnector.com/publications/publications-resources/, [25.11.2017].
 • STEM Education, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://teach.com/what/teachers-know/stem-education/, [15.11.2017];
 • STEM Education Curriculum, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.britannica.com/topic/STEM-education, [20.10.2017].
 • STEM Education in Th e Irish School System. A Report on Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education Analysis and Recommendations The STEM Education Review Group 2016, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/STEM-Education-in-the-Irish-School-System.pdf, [25.10.2017].
 • STEM Education Task Force – Integrated Teaching Project, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.tstem.com/, [25.11.2017];
 • Szymański M.J., Socjologia edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 10.
 • Teacher Conceptions of Integrated STEM Education and How They Are Reflected in Integrated STEM Curriculum Writing and Classroom Implementation, A dissertation submitted to The Faculty of The University of Minnesota by Elizabeth A. Ring in partial fulfi llment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, Gillian H. Roehrig, Adviser May 2017, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/188899/Ring_umn_0130E_18096.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [20.10.2017].
 • Vilorio D., STEM 101: Intro to tomorrow’s jobs,„Occupational Outlook Quarterly” Spring 2014, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/BLSSTEM-Jobs-report-spring-2014.pdf, [20.10.2017].
 • We Are A Coalition Transforming Th e Future Of Stem Education, 100Kin10, 2016, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://s3.amazonaws.com/100kin10-files/100Kin10-2016-Annual-Report.pdf, [20.10.2017].
 • Welcome to Al-Bairaq World, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://web.archive.org/web/20140419220638/http://www.qu.edu.qa/offices/research/CAM/dmsprogram/index.php, [25.11.2017].
 • What are Schulich Leader Scholarships?, document elektroniczny, pobrano ze strony: http://www.schulichleaders.com/about-scholarship, [25.11.2017].
 • What does STEMconnector® do?,dokument elektroniczny, pobrano ze strony: https://www.stemconnector.com/about-us/, [25.11.2017].
 • Why STEM education is so important?,dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://engineeringforkids.com/article/02-02-2016_importanceofstem, [20.11.2017].
 • Zambrowska M., Karpiński M., Kondratek B., Kompetencje matematyczne trzecioklasistów, Raport z badania, IBE, Warszawa 2015, dokument elektroniczny, pobrano ze strony: http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/258-raport-z-badania/ibe-ee-raport-k3-mat/1269-ibe-ee-raport-k3-mat.html, [25.10.2017].
 • Żeromska A. K.,Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7907e210-7edc-452e-a561-888adf808146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.