PL EN


2017 | 3(24) | 137-154
Article title

Metody i zasady fizjoterapii wykorzystywane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem Integracji Sensorycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Methods and principles of physiotherapy used in supporting the early development of children with autism spectrum disorders with particular emphasis on Sensory Integration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój wiedzy, pojawiające się coraz to nowsze badania warunkują potrzebę poszukiwania optymalnych rozwiązań edukacyjno-terapeutycznych, które w znacznej mierze wpłynęłyby na pogodzenie zarówno wychowania, kształcenia, jak i holistycznego usprawniania dzieci ze spektrum autyzmu. Pomimo istnienia licznych metod terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, nie znaleziono jak do tej pory takiej, która w kompleksowy sposób rozwiązałaby wszelkie problemy i potrzeby pacjentów. W związku z tym brak jednej, konkretnej metody usprawniania stał się przyczyną poszukiwania wciąż nowych sposobów terapii. Celem artykułu jest ukazanie przeglądu metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii dzieci z autyzmem.
EN
The development of knowledge, appearing newer studies determine the need to seek optimum solutions to educational and therapeutic, which largely impact the reconciliation of both the education, training and full holistic rehabilitation of children with autism spectrum disorders. Despite the existence of various methods of therapy in children with autism spectrum disorders was not found until now such that in a comprehensive manner would solve all the problems and needs of patients. Therefore, no one particular method of improving gave rise to the search for ever new therapies. The aim of this article is to present an overview of therapeutic methods used in the therapy of children with autism.
Year
Issue
Pages
137-154
Physical description
Dates
published
2017-12-05
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii
References
 • Pfeiffer B. A., Effectiveness of Sensory Integration Interventions in Children With Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study, ,,Am J Occup Ther” 2011, Nr 1
 • Allon M., Heydt K., Integracja sensoryczna, Poznań, Wydawnictwo Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, 2003
 • Aliabadi F., Askary R., Effects of tactile – Kinesthetic Stimulation on Low Birth Weight Neonates, „Iran J ped” 2013, Nr 23
 • Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa, Wydawnictwo WSiP, 1994
 • Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2009
 • Borkowska A., Grotowska G., Codzienność dziecka z Zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012
 • Case-Smith J., Weaver L. L., Fristad M. A., A systematic review of sensory processing interventions for children with autism spectrum disorders, „Autism” 2015, Nr 19
 • Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
 • Grzybowska E., Metoda integracji sensorycznej – nowy kierunek w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami mózgu, [w:] Współczesne tendencje w rehabilitacji, red. Mazanek E., Tomasik E., Warszawa, Wydawnictwo Żak, 1998
 • Huri M., Sahin S., Kayihan H., Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history, „Ulus Travma Acil Cerrahi Derg” 2016, Nr 22
 • Jodzis D., Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2013
 • Karga M., Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Cytowska B., Winczura B., Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
 • Kastory-Bronowska M., Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym a diagnoza i terapia procesów integracji zmysłowej, Warszawa, Wydawnictwo WSSE, 2007
 • Kędzia A., Budowa i funkcja układu nerwowego, [w:] Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, red. Sadowska L., Wrocław, Wydawnictwo AWF, 2001
 • Kruk-Lasocka J., Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2003
 • Maas V., Integracja sensomotoryczna a neuronauka, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, 2007
 • Maciarz A., Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera, studium przypadku, Zielona Góra, Wydawnictwo Verbum, 2000
 • Marchewka A., Kowalska M., Metoda Weroniki Sherborne a rozwój poznawczy, emocjonalny, ruchowy i społeczny dzieci autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, „Rehab Med” 2004, Nr 8
 • Miller L., Sensational kids, New York, Perigee Book, 2006
 • Matyja M., Nowotny J., Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego – aspekty teoretyczne i praktyczne, Katowice, Wydawnictwo AWF, 1996
 • Morales C., Die Orofaziale, Munchen, Pflaum Verlag, 1991
 • Odowska-Szlachcic B., Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2011
 • Odowska-Szlachcic B., Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu rozwoju mowy, „Rewalidacja” 2007, Nr 2
 • Olechnowicz H., Przez ręce do głowy i serca. Kształtowanie rozumnego działania dłonią metodą Felicji Affolter. Perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych, „Szkoła Specjalna” 1997, Nr 4
 • Pfeiffer B. A., Effectiveness of Sensory Integration Interventions in Children With Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study, ,,Am J Occup Ther” 2011, Nr 1
 • Płatos M., Ogólnopolski spis autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Mary i Max, 2016
 • Pisula E., Autyzm i przywiązanie, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
 • Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
 • Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
 • Puszczałowska-Lizis E., Pilecka M., Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne a rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy wychowanków domu dziecka, „Fizjoterapia” 2012, Nr 3
 • Roley S., Mailloux Z., Parham L. D. et al., Sensory integration and praxis patterns in children with autism, „Am J Occup Ther” 2015
 • Sadowska L., Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i patofizjologiczne, [w:] Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, red. Sadowska L., Wrocław, Wydawnictwo AWF, 2001
 • Szot Z., Autyzm – terapia ruchowa, badania interdyscyplinarne, Gdańsk, Wydawnictwo AWF, 2004
 • Tarasiewicz G., Wpływ metody W. Sherborne na kształtowanie się postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna” 1994, Nr 3
 • Zabłocki K., Autyzm, Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum, 2002
 • Zalewski M., Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7909bf3b-fdfd-4a30-a2f0-1e9efa3e7266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.