PL EN


2009 | LXXIX (79) | 29-52
Article title

Pozycja ustrojowa sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
The law posiotion of the commune secretary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In spite of the lack of the specific statutory competence, a commune secretary, similarly to a district secretary and a secretary of a self-governing province play a specific part in functioning of each commune office, a district starosty and the office of the Marshal respectively. The secretaries are in general treated as office directors that guarantee the continuity in functioning one of the most important local government organizational units. It is mainly the result of the fact that a secretary office is not elected as opposed to an office of a commune head (mayor of a town), a perfect of a district and a province marshal. It is certainly a reason why in the literature a secretary is also called “the first officer” as it happens in some Western European countries. While estimating this office in the present legal status, it is necessary to indicate that making thorough amendments of the law rules that regulate the legal position of a secretary e.g. by introducing this office at the level of the self-government in the province, changing the procedure of establishing an employment relationship with a person to held this position and changing the way of his/her remunerating, the legislator has differentiated some of tasks and duties of commune and district secretaries as well as province secretaries in an unjustified way. The reasons of it should be found in the lack of the amendment of previous regulations in force concerning only at first commune and district secretaries. The baseless lack of competence of a province secretary for drawing up an allographic will pursuant to art. 951 § 1 of the Civil Code or his/her exclusion from the list of entities obliged to make revision statements pursuant to the act of 18th October 2006 on revealing information about documents of safety authorities in the state in the years 1944 - 1990 and the contents of these documents can serve as examples. The above mentioned issues should be changed immediately.
Year
Volume
Pages
29-52
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Dr, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
References
 • Baran G., Czarny P., Ułański C., Status sekretarza gminy, Kraków 1996.
 • Braczkowska M., Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie musi być odwołany z powodu uchybienia terminowi złożenia oświadczenia majątkowego, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 8 z dnia 16-29 kwietnia 2007 r.
 • Cudowski B., Utrata wynagrodzenia przez pracownika samorządowego jako sankcja prawa pracy – o przepisach antykorupcyjnych w ustawach samorządowych, „Finanse Komunalne” 2005, nr 1–2.
 • Dolnicki B., Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Pikulski S., Pływaczewski W., Dobkowski J. (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, Olsztyn 2002.
 • II SA/Wr 854/03, „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” 2004, nr 2.
 • Kawecki K., Status pracowniczy, w: Płażek S., Siewko - Smaga S., K. Kawecki, Bąbiak - Kowalska D., Skwarno R., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.
 • Kisielewicz A., Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, „Prawo Pracy” 1999/5/3.
 • Mroczkowska R., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Gdańsk 2009.
 • Niewiadomski Z., Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego, w: Piekara A., Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992.
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. Nr 34, poz. 282).
 • Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz.U. Nr 34, poz. 282).
 • Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. Nr 60, poz. 490).
 • Skowrońska E., Glosa do uchwały SN z dnia 2 grudnia 1994 r., III CZP 152/94, OSP 1995/6/132.
 • Szewczyk H., Zakres pojęcia pracownik samorządowy po wejściu w życie reformy administracji publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 12.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2005 r. (65/05), „Wspólnota” 2005, nr 24.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1994 r. III CZP 152/94, OSN 1995, Nr 3, poz. 50.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1991 r., III CZP 61/91, OSN 1992, Nr 4, poz. 49.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1974 r., III CZP 64/73, OSNC 1974, Nr 7-8, poz. 121.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 Nr 63, poz. 425 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2006 Nr 216, poz. 1584 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 122, poz. 1020).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).
 • Ustawia z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2007 Nr 63, poz. 424 ze zm.).
 • Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 • Wierzbica A., Pozycja prawna skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2008, nr 4.
 • Wierzbica A., Sekretarz gminy i powiatu – pozycja ustrojowa, w: Skotnicki K. (red.), Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy. Aspekt łódzki, Łódź 2008.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 1991 r. (SA/Po 1479/90, ONSA 1991/3-4/67).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2005 r. (II SA/Bk 804/04, „Wspólnota” 2005, nr 15).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-790c54e7-f814-40c4-8feb-64f9c7ca17b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.