PL EN


2015 | 8 | 187-201
Article title

Evaluation of human capital and its impact on economic results of farms engaged in non-agricultural activity in Poland

Content
Title variants
PL
OCENA KAPITAŁU LUDZKIEGO I JEGO WPŁYWU NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The 2011 survey was conducted to evaluate the human capital of farms having alternative sources of income. The enterprises surveyed can be described as small and medium-sized entities. Most face strong market competition. That is why the knowledge and education of their owners is crucial in enterprise development. We have surveyed 354 enterprises located in following voivodeships: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie, Mazowieckie, Lubelskie and Łódzkie. They employ local inhabitants and family members. Most of the surveyed entrepreneurs had secondary education. and declared a knowledge of the Russian, German and English languages, however the knowledge of the languages was generally poor. Only 26.8% of entrepreneurs run different functions in rural areas.
PL
Badania przeprowadzono w 2011 roku. Celem badań była ocena kapitału ludzkiego w gospodarstwach posiadających alternatywne źródła dochodów. Badane przedsiębiorstwa można scharakteryzować jako mikro, małe i średnie podmioty. Większość z nich boryka się z rynkową konkurencją. Dlatego wiedza i edukacja są ważnymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstw. Zbadano 354 przedsiębiorstwa zlokalizowane w następujących województwach: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie, Mazowieckie, Lubelskie i Łódzkie. Większość przedsiębiorstw zatrudniała lokalną ludność lub członków rodziny oraz posiadała średnie wykształcenie oraz zadeklarowała znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego chociaż poziom znajomości był dość słaby. Tylko 26.8% przedsiębiorców pełniło różne funkcje na obszarach wiejskich.
Contributors
 • Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
author
 • Pennsylvania State University
 • Pennsylvania State University
References
 • Akócsi I.L., Tóth T., Csonka T., Humans, as a factor of competitiveness, „Rocznik Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2012, t. 99, z. 3.
 • Barringer B. R., Harrison J. S., Walking a tightrope: Creating value through inter organizational relationships, “Journal of Management” 2000, vol. 26(3).
 • Bórawski P., Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009B, nr 75.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 • Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przekł. z ang. Anna i Leszek Śliwa, PWN, Warszawa/Wrocław 1997.
 • Gozdalik A., Przesłanki poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2004, Tom VI, zeszyt 4.
 • Hitt M. A., Lee H-U., Yucel E., The importance of social capital to the management of multinational enterprises: Relational networks among Asian and Western Firms, “Asia Pacific Journal of Management” 2002, vol. 19.
 • http://www.econ2.jhu.edu/people/ccarroll/public/lecturenotes/Growth/LucasGrowth-Web/
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Józwiak W. (red.), Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996–2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Kay R.D, Edwards W.M., Duffy P.A., Farm management sixth edition, Mc-Graw-Hill 2008.
 • Kozera M., Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie, „Problemy Rolnictwa Światowego” 2011, Tom 11 (XXVI), Zeszyt 1.
 • Lucas R. E., On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary “Economics” 1988, vol. 22.
 • Łapińska A., Stan i perspektywy rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, Tom XI, zeszyt 4.
 • Łapińska A., Przedsiębiorczość jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe SERiA” 2008, tom X, zeszyt 2.
 • Łapińska A., Aktywność rolników w działalności pozarolniczej, „Roczniki Naukowe SERiA” 2007, tom IX, zeszyt 2.
 • McNaughton R. B., Bell J. D., Brokering networks of small firms to generate social capital for growth and internationalization, “Research in Global Strategic Management” 1999, vol. 7.
 • Makarski S., Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych, IRWIR PAN, Warszawa 1994.
 • Marcysiak A., Marcysiak A., Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, „Problemy Rolnictwa Światowego” 2011, Tom 11, zeszyt 4.
 • Nowak A., Podejmowanie dodatkowej działalności przez rolników jako przejaw innowacyjności, Prace Naukowe nr 45 Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, SGGW, Warszawa 2008.
 • Pięta P., Pomianek I., Czynniki wpływające na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w wybranych gminach podregionu olsztyńskiego, „Acta Scientiarum Polonorun seria Oeconomia” 2008, vol. 7(3).
 • Prashantham S., Young, S., The Internet and the internationalization of small knowledge- intensive firms: Promises, problems and prospects, “International Journal of Entrepreneurship and Small Business” 2004, vol. 1(1/2).
 • Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Song X., The effects of technology change on Life-cycle human capital investment, “EEA-ESEM Conference” 2007, vol. 8.
 • Walkowiak R., Kształtowanie zachowań i motywowanie pracowników, [w:] Niedzielski E. (red.), Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, Wyd. UWM, Olsztyn 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-790e02a1-3e4b-4fdd-91cf-a81e1e3f9870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.