PL EN


2018 | 543 | 24-31
Article title

Netting w systemie zintegrowanym jako narzędzie wspomagające rozliczenia przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Netting in the integrated system as a supporting tool for enterprises’ settlements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat wdrożenia nettingu w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano definicję nettingu oraz informacje dotyczące ścieżki raportowania danych uzyskanych za pomocą tego procesu. W toku przeprowadzonych rozważań scharakteryzowano mocne i słabe strony zastosowania systemu nettingu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Celem artykułu była prezentacja możliwości wykorzystania systemu nettingu w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa ukierunkowanego na raportowanie w systemie ERP. Podczas pisania artykułu zastosowano studia literaturowe, analizę, indukcję oraz wnioskowanie.
EN
The article presents a reflection about the implementation of the netting process in a company. It presents the definition of netting and includes information about reporting paths created by this process. The analysis has presented the strengths and weaknesses of the concept of netting application in the intercompany reconciliation. The aim of the article is to present the possibilities of netting process focused on the ERP reconciliation. While writing the article literature studies, analysis, induction and inference were used.
References
  • Bytniewski A., 2015, Architektura zintegrowanego systemu zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kałuża-Wiśniewska M., 2013, Systemy rozliczeń bezgotówkowych instrumentów płatniczych, [w:] Żukowska H., Żukowski M. (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  • Kustra A., 2012, Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Nita B., 2017, Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(88/1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Raport Nestle, https://www.coprocess.com/~coproces/images/casestudies/Nestle_A_Case_Study_Using_Coprocess_Multilateral_Netting.pdf (05.02.2018).
  • Sierpińska M., 2014, Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 326.
  • Singh A., 1999, Treasury management centralisation on the rise in Asia, TMA Journal, September-October.
  • Waśniewski P., 2017, Przegląd koncepcji pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(88/1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Żak J., 1999, Międzynarodowe centra rozliczeniowe – aspekty dewizowe, monitorpodatkowy.pl http://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/miedzynarodowe-centra-rozliczeniowe-aspektydewizowe (10.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7911859a-c8f9-41c3-9974-6a087c862a68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.