PL EN


2015 | 3(939) | 67-85
Article title

Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników

Title variants
EN
A Methodology for Designing an Employee Motivation System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie własnej koncepcji projektowania systemu motywowania pracowników. System motywowania pracowników jest rozumiany jako uporządkowany zbiór czynników wzajemnie ze sobą powiązanych, tworzących całość mającą na celu stwarzanie warunków i skłanianie pracowników do zachowań użytecznych względem celów przedsiębiorstwa. Zatem prawidłowo zaprojektowany system motywacyjny zwiększa skuteczność pracy kadry menedżerskiej. Poszczególne części artykułu podporządkowane zostały ogólnej procedurze badawczej, której specyfika wyraża się w tym, że podstawowe znaczenie dla usprawnienia systemu motywowania pracowników ma analiza dotychczasowego rozwiązania, następnie prognozowanie zmian i poszukiwanie nowego skutecznego systemu motywowania pracowników.
EN
The purpose of this article is to present my own design concept for an employee motivation system. Such a system may be understood as an ordered set of interrelated factors that constitute a coherent whole. The aim of the system is to create conditions and encourage employees to use productive behaviours in regard to enterprise objectives. Accordingly, a properly designed motivation system increases management effectiveness. Due to space limitations, the system’s characteristics have been left out in favour of placing greater focus on its design. The various parts of the article were subordinated to the general examination procedure, the unique character of which is expressed in the fact that fundamental meaning for improving the employee motivation system may be found in the analysis of existing solutions, then forecasting changes and searching for a new, effective system.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Borkowska S. [2006], Motywacja i motywowanie [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. [1998], Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gros U. [2003], Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Herpen M., Praag M., Cools K. [2005], The Effects of Performance Measurement and Compensation on Motivation: An Empirical Study, De Economist 2005, vol. 153, nr 3, http://dx.doi.org/10.1007/s10645-005-1990-z.
 • Kaleta A. [2013], Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W. [2008], Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Kuc B.R., Moczydłowska J.M. [2009], Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Metody organizacji i zarządzania [2007], red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • McClelland D.C., Boyatzis R.E. [1982], Leadership Motive Pattern and Long-Term Success in Management, „Journal of Applied Psychology”, vol. 67, nr 6, http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.67.6.737.
 • McClelland D.C., Burnham D.H. [2003], Power Is the Great Motivator, „Harvard Business Review”, vol. 81, nr 1.
 • Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kluczbork.
 • Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Nelson B. [1999], The Ironies of Motivation, „Strategy & Leadership”, vol. 27, nr 1, http://dx.doi.org/10.1108/eb054627.
 • Nesterak J. [2002], System motywacyjny i kontrakty menedżerskie w controllingu [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Zarządzanie pracą, t. 5, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Podstawy zarządzania informacją [2012], red. J. Czekaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Poels F. [2000], Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Sekuła Z. [1997], Motywacyjne kształtowanie płac, cz. I i II, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków–Kluczbork.
 • Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. [1980], Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Vaitkuvienė L., Balvočiūtė R., Stoškus S. [2010], The Comparative Analysis of Employee Motivation Tools: the Case of Lithuanian and Swedish Manufacturing Companies, „Management of Organizations: Systematic Research”, nr 54.
 • Węgrzyn B. [2007], Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
 • Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów [2012], red. S. Borkowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zarzecki D. [1997], Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, Interbook, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79148d87-a3eb-40be-bdc7-5196d1843d59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.