PL EN


2013 | 1 | 4(253) |
Article title

Budżet zadaniowy - zasady kalkulacji kosztów wykonywanych zadań

Content
Title variants
EN
Performance budgeting - costing princpiles
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia możliwości wykorzystania kalkulacji doliczeniowej do rozliczenia kosztów wykonania poszczególnych zadań w ramach budżetu zadaniowego. Największym problemem związanym z budżetem zadaniowym jest jego prawidłowe rozliczenie, stąd ważny jest wybór takiego rozwiązania, aby w pełni móc wykorzystać potencjał budżetu realizowanego w ramach zadań. W artykule przedstawiono zalety i wady budżetu zadaniowego na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych. Następnie pokazano, jakie zmiany w ewidencji księgowej należy wprowadzić, aby prawidłowo dokonać kalkulacji kosztów wykonania poszczególnych zadań. Na końcu omówiono zasady wykorzystania kalkulacji doliczeniowej, jak również przedstawiono korzyści, jakie może przynieść zastosowanie tej metody rozliczania nakładów poniesionych na wykonanie zadań.
EN
The purpose of this article is an attempt to present the possibility of using improved accounting principles for costing tasks in performance budgeting. The biggest problem with performance budgeting is the correct settlement. Consideration needs to be given as to which solutions should be chosen to fully take advantage of performance budgeting. The article consists of three parts. The first part of the study is based on a review of the literature, which shows the advantages and disadvantages of budgeting. The second part of the article shows what changes could be made to the accounting records to better perform the cost calculations for individual tasks. Finally, the third and last part discusses the principles of cost calculations used in performance budgeting as well as showing the benefits to be gained through the use of this method of accounting for expenditures on the implementation of tasks.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Pozananiu
References
 • Heciak, S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM, Wrocław.
 • Jaruga, A.A., Nowak, W.A., Szychta, A., 2001, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, wyd. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Jaruga, A.A., Kabalski, P., Szychta, A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Karmańska, A. (red.), 2006, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Karwowski, M., 2010, Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym, w: Świderska, G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
 • Kowalczyk, M., 2012, Zakres wykorzystania rachunku kosztów działań w sektorze finansów publicznych, w: Zarzecki, D. (red.), Zarządzanie finansami: upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 689, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Nowak, E., Wierzbiński, M., 2010, Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 • Owsiak, S., 2012, Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce, w: Woźniak, B., Postuła, M. (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Postuła, M., Perczyński, P., 2010, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 128, poz. 861.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. poz. 121.
 • Sojak, S., 2010, Rachunek kosztów – podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Szychta, A., 2010, Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych, w: Jaruga, A.A., Kabalski, P., Szychta, A., Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Świderek, I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Zawadzka-Pąk, U., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-791534d5-5c01-47fd-b754-30b11545c217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.