PL EN


2018 | 98(154) | 87-105
Article title

Włączenie aspektów klinicznych w proces kalkulacji pośrednich kosztów procedur medycznych

Content
Title variants
EN
Incorporating clinical factors into medical procedures costing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena wpływu wybranych metod alokacji kosztów pośrednich na koszty procedur medycznych wykonywanych na bloku operacyjnym w szpitalu. Przy ich rozliczaniu uwzględniono: sumę kosztów bezpośrednich, czas wykonywania zabiegów i punkty odzwierciedlające m.in. złożoność procedury, intensywność leczenia (Kliniczne Punkty Pacjenta). W tym celu wykorzystano koncepcję ilościowego opisu charakterystyk pacjentów i przebiegu hospitalizacji opierając się na zidentyfikowanych czynnikach kosztotwórczych procedur medycznych. Analizie poddano koszty bezpośrednie wykonania 428 zabiegów operacyjnych, pogrupowanych w 17 kategorii w ramach ICD-9, oraz koszty pośrednie procedur medycznych wykonanych na bloku operacyjnym w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Uzyskane wyniki wskazują, iż koszty pośrednie rozliczone na pacjentów proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich w sposób istotny statystycznie różnią się od pozostałych metod w przypadku wszystkich rozpatrywanych grup ICD. Różnice w alokowanych kosztach pośrednich przy wykorzystaniu czasu trwania zabiegu i klinicznych czynników kosztotwórczych są dla większości grup ICD-9 istotne statystycznie. Uzasadnia to rezygnację z tradycyjnych, uproszczonych metod alokacji kosztów pośrednich i ponoszenie dodatkowych nakładów związanych z bieżącym monitorowaniem parametrów charakteryzujących pacjenta i przebieg hospitalizacji. Wyniki przeprowadzonego badania można wykorzystać do opracowania standardów w zakresie zalecanych metod kalkulacji kosztów jednostkowych usług medycznych na potrzeby podejmowania decyzji w szpitalu oraz finansowania usług medycznych na poziomie centralnym.
EN
The aim of the study is to assess the effect of selected methods of allocating indirect costs to operating room medical procedures. When allocating indirect costs of operating room medical procedures, the following factors were taken into consideration: total direct costs, time of providing treatments and points reflecting, among others, procedure complexity and treatment intensity. For this purpose, the concept of quantitative description of patients' characteristics and hospitalization process was used based on the identified cost-generating factors of medical procedures. The conducted analysis included direct costs of 428 surgical procedures, grouped into 17 categories according to ICD-9, and indirect costs of operating blocks for the period from January 2017 to June 2017. The obtained results indicate that indirect costs allocated to patients proportionally to direct costs differ in a statistically significant way from other methods for all considered ICD groups. The differences in allocated indirect costs when using treatment duration and clinical cost-generating factors are statistically significant in the vast majority of the ICD-9 groups. This justifies the abandonment of the traditional, simplified methods of indirect costs allocation and incurring additional expenses related to the ongoing monitoring of patients' parameters and the course of hospitalization. The results of the conducted study may be used to develop standards related to the recommended methods of calculation of costs of specific medical services for the purpose of making decisions in hospitals and financing medical services at the central level.
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Finansów i Bankowości
  • Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79179674-196b-4f2a-a523-4ee1495c6bb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.