PL EN


2005 | 05 | 31-45
Article title

Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
05
Pages
31-45
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław i in. 1986.
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899.
 • Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski, Kórnik 1999.
 • Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, ks. VII i VIII, Warszawa 1974.
 • Godlewska D., Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w. –1795 r.), Warszawa 1962.
 • Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998.
 • Księga radziecka szadkowska, ks. 1 s. 166, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 • Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, ks. 11, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 • Księgi grodzkie sieradzkie, ks. 1; ks. 1/2; ks. 3; ks. 4; ks. 6 k. 191v.; ks. 11; ks. 21; ks. 22; ks. 24; ks. 26; ks. 27; ks. 28. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 • Księgi ziemskie sieradzkie, ks. 3 k. 26, 60; ks. 4 k. 138v; ks. 4 k. 140v; ks. 5 k. 13v; ks. 6 k. 14v; ks. 7 k. 82v., 93, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 • Księgi ziemskie szadkowskie, ks. 1 k. 101v.; ks. 2; ks. 6; ks. 7, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. I, Poznań 1890.
 • Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I–IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1915.
 • Nowak T., Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Łódź 2003.
 • Rosin R., Miasta do 1572 r., [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łód 1977.
 • Sieradzan W., Świadomość historyczna świadków w procesach polskokrzyżackich w XIV–XV wieku, Toru 1993.
 • Słownik staropolski, t. III, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1960–1962.
 • Sowina U., Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV–XVI w., Warszawa-Sieradz 1991.
 • Szybkowski S., Pochodzenie i krąg rodzinny sędziego ziemskiego inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z Dąbrówki, [w:] Szybkowski S., Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej, Gdańsk 2003.
 • Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.
 • Uruski S., Rodzina. Herbarz polski, t. I.
 • Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak i A. Szymczakowa, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1985.
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
 • Wolff A., Ziemia łomżyńska w średniowieczu, Łomża 1988.
 • Zajączkowski S. M., Dokument lokacyjny Lutomierska z 1274 roku, „Roczniki Historyczne” 1968, R. XXXIV.
 • Zajączkowski S. M., Obowiązki wojskowe wójtów w państwie polskim w okresie monarchii stanowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1979, t. XXI.
 • Zajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II, Łódź 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-791796e4-cd4b-4a4a-a00d-604b64d4ba67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.