PL EN


2017 | 44 | 4(517) | 27–32
Article title

FORMY INTERWENCJI SĄDOWEJ I POZASĄDOWEJ A DYSFUNKCYJNOŚĆ RODZINY – UJĘCIE INSTYTUCJONALNE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
FORMS AND CHARACTER OF INTERVENTION IN RELATION TO THE ADDRESS DYSFUNCTION OF THE FAMILY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina stanowi podstawową jednostką społeczną złożoną z osób powiązanych więzami małżeńskimi i rodzicielskimi. Gdy kolejne pokolenia odchodzą od priorytetowych dla niej wartości w sposób zagrażający jej funkcjonowaniu, wówczas rodzina staje się dysfunkcjonalna i w konsekwencji niezbędna jest pomoc państwa. Dysfunkcjonalność rodziny stanowi rewers jej funkcjonalności, czyli prawidłowej i sprawnej realizacji celów i zadań, jakie są przed nią stawiane. Wsparcie rodziny w trudnościach zagrażających jej prawidłowemu funkcjonowaniu należy do konstytucyjnych zasad państwa polskiego. Zatem rodzina ze swoimi problemami nie jest pozostawiona całkowicie samej sobie, ale może liczyć na wsparcie organów państwowych. Przedstawione zagadnienia prowadzą do stwierdzenia, że pomoc organów władzy państwowej, przyjmując za kryterium udział beneficjentów, można podzielić na dwa stadia. Pierwsze z nich oparte jest na zasadzie dobrowolności, gdy pomoc udzielana jest w stadium przedsądowym przez organy pozasądowe. W przeważającym zakresie są to działania realizowane przez instytucje funkcjonujące w ramach jednostek samorządu terytorialnego. Gdy stopień dysfunkcjonalności rodziny i brak zaangażowania ze strony beneficjentów pomocy zagraża dalszemu funkcjonowaniu tej podstawowej jednostki społecznej, wtedy konieczne jest zainicjowanie drugiego ze stadiów wsparcia, które pozbawione jest dobrowolności. Wówczas pomoc jest udzielana w ramach wykonywanego orzeczenia sądowego.
EN
The family constitutes with social fundamental unit compound of connected persons with marriage bonds and parental. When next generations are diverging than priority for her values in the way threatening for her functioning, then the family is happening dysfunction and in consequence for her a state aid is essential. The dysfunction of the family constitutes the order slip of her functionality that is the correct and efficient achievement of the goals and tasks which before her are being put. Supporting the family in problems which he is passing, threaten­ing her correct functioning, belongs to constitutional principles of the Polish state. And so the family with its problems isn’t left entirely to itself, but can count for supporting state agencies. Presented issues cause the statement, that accepting the help of organs to the authority of the state behind the criterion it is possible to divide the participation of beneficiaries in two stages. First from them it is based on the principle of the freedom, when the help is being given in the precourt stage by extrajudicial bodies. Currently, in the predominant scope, they are it is action carried out by institutions functioning as part of selfgovernment units. Depending on the degree of the dysfunction of the family and employing persons, to which the managed aid is, this action can end including the stage. Differently however, when the degree of the dysfunction of the family and the lack of employing on the part of aid beneficiaries are threatening further functioning of this social fundamental unit, then initiating is necessary second from stages of the support. The second stage is deprived of the freedom. Then the help is being given in frames of the court decision carried out.
Year
Volume
44
Issue
Pages
27–32
Physical description
Contributors
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
References
 • Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków.
 • Ambroziak W. (1997), Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań.
 • Balcerzak B.-Paradowska (2012), Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej krajów Unii Europejskiej, w: M. Zubik (red.), Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Warszawa.
 • Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Warszawa.
 • Długoszewska I. (2012), Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa.
 • Hołyst B. (2000), Kryminologia, Warszawa.
 • Izdebska H. (1967), Funkcjonowanie rodzin a zadania opieki nad dzieckiem, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Kłosowska A. (1968), Socjologiczne aspekty prawnej ochrony rodziny, „Państwo i Prawo”, nr 2.
 • Kuć M. (2010), Kryminologia, Warszawa.
 • Nazar M. (1997), Niektóre zagadnienia dotyczące małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent”, nr. 5.
 • Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie (2012), Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, Szczecin 2012, http://www.onet.pl/ [dostęp 22.11.2016].
 • Sarzała K. (2009), Interwencja kryzysowa w przypadkach przemocy w rodzinie, Warszawa, http://www.niebieskalinia.pl/ przewodnik_ustawa/poradnik_-_eksperci_radza/05._Krzysztof_Sarzala.pdf [dostęp 22.11.2016].
 • Sierpowska I. (2009a), Prawo pomocy społecznej, Warszawa.
 • Sierpowska I. (2009b), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa.
 • Szwed A. (2007), Rodzina – ujęcie socjologiczne i prawne, „Rodzina i Prawo”, nr 3.
 • Szymańczak J. (2016), Opinia prawna i merytoryczna do rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opinia prawna w sprawie prywatno­prawnych aspektów rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Druk sejmowy nr 3378, http://orka. sejm.gov.pl /rexdomk6. nsf/Opdodr? Open Page&nr=3378, [dostęp 22.11.2016].
 • Turowski J. (1993), Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7926240c-f4a7-4000-8f32-e00d7a0a03b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.