PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 31- 55
Article title

Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego

Content
Title variants
EN
Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł, napisany przed dwoje badaczy, z których każdy reprezentuje inną perspektywę oraz odmienne zaangażowanie emocjonalne w materiał badawczy, jakim są fotografie rodzinne zebrane w Księdze Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, stanowi analizę funkcji fotografii rodzinnej. Katalog funkcji został zaczerpnięty z literatury, z publikacji Piotra Sztompki, Christophera Musselo oraz Pierre Bourdieu, a składały się nań: (1) umocnienie wspólnoty, (2) inicjowanie i podtrzymywanie interakcji między członkami rodziny, (3) prezentacja samego siebie, (4) dokumentacja życia rodzinnego, (5) prestiż i (6) rozrywka. Funkcje te stanowiły punkt wyjścia do niezależnej analizy fotografii rodzinnych zamieszczonych w Księdze, dokonanej przez badacza zaangażowanego (genealoga, kronikarza rodu, potomka autora Księgi) oraz badacza niezaangażowanego, który analizę materiałów wizualnych odnajduje w pryzmatach metodologicznych. Dodatkowo, rozważania obojga autorów bogato zilustrowane zostały analizowanymi materiałami – zdjęciami zamieszczonymi w Księdze, a także wykonanymi w związku z nią – przy okazji zjazdów rodzinnych czy wywiadów prasowych na ten temat. W części końcowej badacze stawiają wniosek, iż pomimo wzajemnego przenikania się interpretacji, stawiania tych samych fotografii w charakterze ilustracji różnych analizowanych funkcji, różnego stopnia zaangażowania emocjonalnego obu autorów, możliwe jest stworzenie spójnego obrazu znaczenia fotografii rodzinnej w genealogii. Dlatego też zarówno interpretacja, jak i autointerpretacja mają swoją zasadność w badaniach jakościowych opartych o analizę materiałów wizualnych.
EN
The paper is written by thwo researchers, each representing a different perspective and a different level of emotional engagement in the research material consisting of family photos collected in Księga Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967 [Chronicle of the Ziemliński Family of Krobia 1867–1967]. The paper constitutes an analysis of the functions of family photography. The catalogue of functions is found in reference books and papers: the publications of Piotr Sztompka, Christopher Musselo, and Pierre Bourdieu. It includes: (1) strengthening the feeling of community, (2) initiating and preserving interactions between family members, (3) self-presentation, (4) documentation of family life, (5) prestige, and (6) entertainment. These functions were the starting point of independent analyses of the family photos found in the Chronicle. They were carried out by an engaged researcher: a genealogist, the chronicler of the family, a descendant of the author of the Chronicle and an unengaged researcher, who looks at the analysis of the visual materials from a methodological perspective. What is more, the reflections of both the researchers are illustrated with photos from the Chronicle, and the photos made because of the book: during family reunions and interviews conducted in relation to it. In the final part of the paper the researchers propose that despite the mutual permeation of interpretations, perceiving the photos as illustrations of different investigated functions, and different levels of emotional engagement of both the authors, it is feasible to create a coherent image of the importance of family photography in genealogy. That is why both interpretation and autointerpretation are justified in qualitative research based on analysis of visual materials.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Śląskie Towarzystwo Genealogiczne,
References
 • Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii (fragmenty), [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 • Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 • Bourdieu P., Photography. Amiddle-brow Art, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Cronin O., Psychology and Photographic Theory, [w:] J. Prosser (red.), Image-based Research, Routlege, Londyn 1998.
 • Dybalska W., Od prapradziadka i praprababci, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Wieża Ciśnień” 19.05.2006.
 • Galkina T.W., Rola i funkcje domowego muzeum w wychowaniu rodzinnym studentów, „Wychowanie w Rodzinie”, t. V: Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym, A. Szerląg, S. Walasek (red.), Wrocław 2012, nr 1.
 • Harper D., An Argument for Visual Sociology, [w:] J. Prosser (red.), Image-based Research, Routlege, London 1998.
 • Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza społeczności świata zwierząt domowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Konecki K., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, grudzień 2005, t. I, nr 1.
 • Mendyka G., Saga rodu Ziemlińskich z Krobi, „Zeszyty Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu” 2012, nr 1.
 • Mendyka W., Księga Pamiątkowa Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, [materiał niepublikowany].
 • Mendyka W., Księga VI – album Władysław i Florentyna, Kuczynka – Krobia – Kalisz, [materiał niepublikowany].
 • Musello C., Studying the home mode: An exploration of family photography and visual communication, „Studies in Visual Communication” 1980, vol. 6, no 1.
 • Piejko M., Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, listopad 2008, t. IV, nr 3.
 • Prosser J. (red.), Image-based Research, Routlege, London 1998.
 • Sontag S., On photography, Farrar, Strauss and Giroux, Nowy Jork 1978.
 • Sontag S., Świat obrazów, [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wyd. Znak, Kraków 2012.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Fotografia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia [dostęp: 08.11.2013].
 • Geneteka, http://www.geneteka.genealodzy.pl [dostęp: 21.11.2013].
 • Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800–1899, http://poznanproject.psnc.pl [dostęp: 21.11.2013].
 • Family Search, https://familysearch.org [dostęp: 21.11.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7935603a-03fd-40af-912d-6e8de158f273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.