PL EN


2013 | 96 | 29-38
Article title

Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce

Title variants
EN
The Courier Services Logistics Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce firmy kurierskie działają stosunkowo krótko. Mimo to zajmują znaczące miejsce w krajowej gospodarce. Rynek usług kurierskich w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wciąż jest w fazie rozwoju. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej korzystanie z usług kurierskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Oznacza to, iż branża kuriersko-ekspresowo-paczkowa (KEP) w naszym kraju w najbliższych latach będzie się nadal intensywnie rozwijać. W roku 2011 operator publiczny zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym ponad 2,1 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe, umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,8 mld zł przychodu. W tej liczbie usług było około 1,6 mld powszechnych usług pocztowych, które wygenerowały około 4,2 mld zł przychodu, z czego ponad 1,3 mld stanowiły przesyłki listowe, z których przychód wyniósł prawie 3,3 mld zł. Operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2011 roku ogółem, w obrocie krajowym i zagranicznym, ponad 3,7 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki reklamowe, paczki, druki bezadresowe), co dało prawie 1,5 mld zł przychodu.
EN
In Poland, courier companies have been operating for a relatively short period of time. Nevertheless, they occupy a significant place in the national economy. Courier services market in Poland, compared with Western European countries, is still under development. In the countries of the so-called old European Union the use of courier service per capita is several time higher than in Poland. This means that the industry courier-express-donuts (KEP) in our country will continue to grow vigorously in the coming years. In 2011, the public operator realized in domestic and foreign markets more than 2.1 billion postal services (universal postal services, postal services contracts, including courier services), which resulted in more than a 4.8 billion PLN income. As the number of services was about 1.6 billion universal postal services, which generated about 4.2 billion PLN in the income, with over 1.3 billion letter-post items accounted for, of which revenues were nearly 3.3 billion PLN. Private operator realized in 2011, a total domestic and foreign markets, more than 3.7 billion postal services (items of correspondence, mail, parcel, bulk mailing), which resulted in nearly a 1.5 billion PLN income.
Contributors
 • UP-H Siedlce
 • UP-H Siedlce
References
 • Bylinko L., Perspektywy rynku kurierskiego w Polsce, [w:] Logistyka. Perspektywy progu wspólnej Europy, Barcik (red.), Bielsko-Biała 2004.
 • Dz.U. z 2003 r. nr 330, poz. 1188.
 • Historia przesyłek - czyli od posłańca do kuriera, http://www.logistyczny.com.pl z dn. 26.12.2012 r.
 • Kawa A., Kurierskie MŚP, TSL Biznes 11/2011.
 • Pliszka M., Rynek usług kurierskich w Polsce, Słupskie Prace Geograficzne 5, Słupsk 2008.
 • Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku http://www.uke.gov.pl 19.12.2012.
 • Rejestr operatorów pocztowych, Inf. UKE, http://www.uke.gov.pl z dn. 19.12 2012 r.
 • Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, s. 93.
 • Rydzkowski W., Transport i usługi logistyczne w procesie integracji Polski z Unia Europejską, Logistyka 2, 2003.
 • Trochymiak B., Polski rynek kurierski zdominowały duże firmy działające na skalę globalną. Dziennik Gazeta Prawna 14 marca 2007 (nr 52).
 • Spojrzenie na polski rynek usług kurierskich, http://www.kuriero.pl z dn. 19.12.2012 r.
 • Waga wymiarowa, http://www.kurierem.pl z dn. 27.12.2012 r.
 • http: www usługi pocztowe.net.z dnia 27.12.2012.
 • http://www.kuriero.pl/artykuly-z-rynku-uslug-kurierskich/mali-i-duzikurierzy, 26 grudzień 2012.
 • http://www.kuriero.pl/artykuly-z-rynku-uslug-kurierskich/ranking-firmkurierskich- wedlug-ekspertow-kurieropl.htmlz, 19.12.2012.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793955ff-2b51-43e2-80ad-483b8df9836d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.