PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 191-205
Article title

Etyczny wymiar zarządzania w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Ethical Dimension of Management at an Enterprise
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W jakim celu zastanawiamy się nad etyką w zarzadzaniu, nie tylko przedsiębiorstwem? Otóż odpowiedź zapisana jest w pięciu ostatnich kolumnach tylnej części steli zajmującej epilog, na końcu którego już Hammurabi znalazł odpowiedź, wprowadzając swój Kodeks, „aby silny słabemu nie szkodził” (Stępień 1996, s. 59). Zachowania etyczne w miejscu pracy w pierwszej kolejności powinny być dostrzegane w działaniach i zachowaniach właścicieli bądź też osób zarządzających danym przedsiębiorstwem. W małych firmach normy etyczne czy odpowiednie zachowania przekazywane są pracownikom przez właścicieli, w większych firmach powstają kodeksy etyczne, które mają duże znaczenie dla tworzenia kultury organizacyjnej. Kodeksy takie powinny zawierać nie tylko zachowania pożądane ale i takie, w których nie toleruje się w danej firmie. Pracownik musi dokładnie wiedzieć co może zrobić, gdzie uzyskać pomoc i mieć pewność, że pomoc taką otrzyma. Przedsiębiorstwa, które posiadają normy etyczne skodyfikowane wewnętrznie i przestrzegają ich w swojej działalności stają się dobrym partnerem w biznesie, jednak tylko wtedy, gdy kodeks etyczny ma wymiar praktyczny. Godne zaufania przedsiębiorstwo przyciąga nie tylko inwestorów czy partnerów handlowych ale również staje się pożądanym miejscem pracy. W artykule podjęto próbę przedstawienia zachowań nieetycznych w miejscu pracy, zarówno tych, których dopuszczają się pracownicy, ale także tych, których dopuszczają się pracodawcy. Zachowania nieetyczne pracowników, jak wynika z przedstawionych danych, powodowane są nieetycznymi zachowaniami pracodawców. Aby uniknąć takich sytuacji bądź też je minimalizować należy nie tylko rozmawiać z pracownikami i tworzyć kodeksy etyczne, ale przede wszystkim wcielać etyczne zachowania w życie gospodarcze i społeczne.
EN
For what purpose do we consider ethics in management, not only of an enterprise? Well, the answer is inscribed in the last five columns of the back part of the stele containing the epilogue, at the end of which already Hammurabi had found an answer introducing his Code, “that the strong might not oppose the weak” (Stępień 1996, p. 59). Ethical conduct in the working place should be primarily perceived in actions and behaviours of owners or people managing a given enterprise. In small firms, ethical norms or adequate behaviours are passed to employees by owners, while in bigger firms, there appear codes of ethics which are of a great importance for setting up the corporate culture. Such codes should contain not only the desired behaviours but also such which are not tolerated in a given firm. The employee must exactly know what he or she can do, where find assistance, and be sure they will receive such assistance. The enterprises, which have ethical norms internally codified and which are observed by them in their activities, become a good partner in business, though only when the code of ethics has its practical dimension. The trustworthy enterprise attracts not only investors or trade partners but it also becomes a desirable working place. In her article, the author undertook an attempt to present unethical on-the-job behaviours, both those committed by employees but also those committed by employers. Unethical behaviours of employees, as the presented data reveal that, are caused by non-ethical behaviours of employers. To avoid such situations or to minimise them one should not only talk to employees and set up codes of ethics, but, first of all, implement ethical behaviours to the economic and social life.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Encyklopedia Popularna PWN (1980), PWN, Warszawa.
 • Fobel P., Fobelova D. (2007), Etyka i kultura w organizacji, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.
 • Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kodeks 1. (2015), Kodeks Etyczny firmy Control Service Sp. z o.o., http://www.controlservice.pl [dostęp: 29.06.2015].
 • Kodeks 2. (2015), Kodeks Etyczny, Standardy Etycznego Postępowania w POLTECH Sp. z o.o., http://www.pol-tech.eu/kodeks-etyczny[dostęp: 29.06.2015].
 • Kodeks 3. (2015), Kodeks etyczny firmy Polonia Logistyka Sp. z o.o., http://www.polonialogistyka.pl [dostęp: 29.06.2015].
 • Kodeks 4. (2015), Kodeks Etyczny Instal Rzeszów, http://www.instal.pl/pl/node/39 [dostęp: 29.06.2015].
 • Kodeks 5. (2015), Kodeks Postępowania Etycznego Model Opakowania, http://www.modelgroup.com/files/downloads/A_2_01_04_MODEL_KODEKS_ETYCZNY.pdf [dostęp: 29.06.2015].
 • Kuchenbeker J. (2009), http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/48/dobre-praktyki/sporzadzanie-kodeksu-etyki-worganizacji.html [dostęp: 29.06.2015].
 • Kugiel M. (2010), Zarządzanie, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Mazur A. (2010), Etyka w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Sroka R. (2011/2012), Jak zbudować kulturę etyczną w przedsiębiorstwie, http://taxand.pl/attachments/Book/HBR_Jak%20zbudowa%C4%87%20kultur%C4%99%20etyczn%C4%85%20w%20firmie.pdf [dostęp: 29.06.2015].
 • Stępień M. (1996), Kodeks Hammurabiego, Alfa, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1996), Etyka w Zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793c7143-15a1-4cfd-8798-f46037d58ad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.