PL EN


2009 | 1 | 171-198
Article title

Bericht von den Rettungsausgrabungen in Lipnik, Fst. 3, Gde. Kańczuga, Kr. Przeworsk, Woiw. Podkarpackie. Saison 2003 – 2004

Content
Title variants
EN
The report from the rescue excavations at Lipnik, site no. 3, Kańczuga Commune, Przeworsk District, Podkarpackie Voivodeship. Seasons 2003-2004
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
In the seasons 2003 and 2004 rescue excavations at site no. 3 in Lipnik were carried out. Several features related to multiphase settlement from the Iron Age were revealed. The oldest discovered features are possibly associated with late-stage of the Tarnobrzeg Group. The next phase of the occupation represent remains of two semi-dugouts, which can be dated at the late La Tène Period. These features are the first traces of permanent presence of La Tène Culture communities in the loess plateau of Rzeszów Foothills. Most of the discovered structures can be tied with a large settlement from the Younger and the Late Roman Period. These are remains of both residential and economic structures. Of particular interest is the deep storage pit containing remains of two children, and deposited above burned remains of a man. Similar objects (interpreted as a form of graves) are known from Dacian cultural complex in the Carpathian Basin. Southern relationships are also confirmed by part of the artefacts discovered during research (e.g. the wheel-made amphora).
Year
Volume
1
Pages
171-198
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
References
 • Benadik B., 1965 Die spätlaténezeitliche Siedlung von Zemplín in der Ostslowakei, Germania, 43/1, S. 63 – 91.
 • Bichir G., 1976 Archaeology and History of the Carpi, BAR, 16, Oxford.
 • Comşa E. 1972 Contribuţe la riturile funerare din secolele II-I î.e.n., din sud-estul Olteniei (mormintele de la Orlea), Apulum, 10, S. 65 –78.
 • Czopek S., 2001 Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza, Rzeszów.
 • Demant I., 2000 Die Textilfragmente von Skovgårde, (in:) P. Ethelberg, Skovgårde. Ein Bestat-tungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. n. Chr. auf Seeland, Nordiske Fortidsminder, Serie B, 19, København, S. 348-361.
 • Dobrzańska H., 1990 Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, II, Kraków.
 • Ethelberg P., 2000 Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. n. Chr. auf Seeland, Nordiske Fortidsminder, Serie B, 19, København.
 • Fritz J., 2006 Neue Funde aus Wangenheim: der westliche Teil des Stegal-Loop zwischen Apfelstädt und Grossenlupnitz, Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen, 2/2006, S. 77 –104.
 • Gaiu C., 1999 Habitat şi manifestări rituale în secolul IV p. Chr. la Archiud, Revista Bistriţei, 12–13, S. 267 – 328.
 • Gaiu C., 2004 Sacrificii şi practici rituale în aşezarea daco-romană de la Stupini (Bistriţa-Năsăud), Revista Bistriţei, 18, S. 115 –121.
 • Gedl M. 2000 Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 6 w Kietrzu, pow. Głubczyce, (in:) R. Ma¬dyda-Legutko, T. Bochnak (Hrsg.), Svperiores Barbari. Księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, S. 141–151.
 • Horváth F., 1998 Handgeformte spätkeltische und römische Keramik in Esztergom und in ihrer Umgebung, Alba Regia, 27, S. 65 – 81.
 • Kordecki J. Okoński J., 1999 Mikroregion osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby, (in:) S. Czopek, A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w połu¬dniowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, S. 181– 215.
 • Kotigoroško V. G., 1989 Gorodišča rubeža našoj ery v verchnem Potise, Slovenská archeológia, 37/1, S. 21– 67.
 • Kuzmová K., 1980 Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku, Slovenská archeológia, 27/2, S. 313 – 340.
 • Madyda-Legutko R., 1992 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Rozprawy Habilitacyjne, Uniwersytet Jagielloński, 304/1, Kraków.
 • Meduna J., 1980 Die latènezeitlichen Siedlungen in Mähren, Praha.
 • Pieta K., 1982 Die Púchov-Kultur, Studia Archaeologica Slovaca Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Slovacae, I, Nitra.
 • Podgórska-Czopek J., 2002 Materiał z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 12 w Radymnie, pow. Jarosław (lata 1958 –1961), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 23, S. 121–139.
 • Poradyło W., 1997 Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 62 w Medyce, woj. przemyskie na tle zagadnień okresu lateńskiego w górnym i środkowym dorzeczu Sanu, Rocznik Przemyski, 33/5, Archeologia, S. 69 – 92.
 • Poradyło W., 1999 Osada z przełomu er w Medyce, woj. przemyskie, (in:) S. Czopek, A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Rzeszów, S. 107 –115.
 • Przybyła M. S., 2003 Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 24, S. 27 – 54.
 • Przybyła M. S., Blajer W., 2008 Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ob-szarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem, Kraków.
 • Rodzińska-Nowak J., 2000 Zur Möglichkeit einer Deutung der Siedlungsmaterialien der Przeworsk-Kultur aus der spätesten Phase der römischen Kaiserzeit und der Frühvölkerwanderungszeit, (in:) M. Mączyńska, T. Grabarczyk (Hrsg.), Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völker-wanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, S. 193 – 201.
 • Rodzińska-Nowak J., 2006 Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okre¬su wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Archeologiczne, 61, Kraków.
 • Rustoiu A., Comşa A., Lisovschi-Cheleşanu C., 1993 Practici funerare în aşezarea Dacică de la Sighişoara-Wietenberg (observaţii preliminare), Ephemeris Napocensis, 3, S. 81– 94.
 • Sîrbu V., 1986 Rituels et prătiques funéraires des Géto-Daces IIe siècle de n.è., Dacia, 30, S. 91–108.
 • Sîrbu V., 1993 Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea Geto-Dacilor (pornind de la desco¬periri arheologice din Câmpia Brăilei), Galaţi.
 • Stasiak M., 1994 Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Kultura przeworska, 2, Lublin.
 • Szybowicz B., 2006 Analiza antropologiczna szczątków ludzkich ze zbiorowego grobu birytualnego z osady kultury przeworskiej w Lipniku, stan. 3, pow. Przeworsk, Rocznik Przemyski, 42/2, S. 95 –100.
 • Tomášová B., 1992 Výskum polykultúrneho sídliska v Prešove, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990, S. 97.
 • Trzeciecki M., 1996 Celtic Settlement at Dalewice, (in:) Z. Woźniak (Hrsg.), Kontakte längs der Bernsteinstraße (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt, Kraków, S. 257 – 266.
 • Woźniak Z., 1990 Osada grupy tynieckiej w Podłężu woj. krakowskie, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793dc3b7-a01d-4e60-a076-ee613db09687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.