PL EN


2015 | 1(91) | 23-28
Article title

Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Premises for Updating the Annual Fees for Perpetual Usufruct of Land in the Recession in the Property Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego (uw) gruntów jest tematem niezwykle aktualnym, mimo dekoniunktury na rynku nieruchomości. Jest procesem szczególnie dotkliwym dla użytkowników wieczystych nieruchomości w centrach dużych miastach, gdzie ceny mimo kryzysu rosną. Te ostatnie są bowiem podstawą aktualizacji wartości rynkowej nieruchomości gruntowej na potrzeby naliczenia nowej opłaty. Decyzję właściciela gruntów o podjęciu procedury, zmierzającej do aktualizacji omawianych opłat, powinna poprzedzać szczegółowa analiza rynku, potwierdzająca przesłanki ekonomiczne aktualizacji opłat. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą empiryczną, przeprowadzoną na lokalnym rynku nieruchomości.
EN
The fee update for perpetual usufruct (pu) of land is the subject of very going issue, despite the downturn in the real estate market., The process is particularly painful for users of perpetual estate in the centers of large cities, where prices are rising despite the crisis. The latter are in fact the basis for updating the market value of the land property for the purposes of calculating the new charges. The decision of the owner of land to take procedures, aiming to update these fees should be preceded by a detailed analysis of the market, confirming the economic premises for upgrade fees. Theoretical considerations are supplemented by empirical analysis, carried out in the local real estate market.
Year
Issue
Pages
23-28
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonometrii i Statystyki
References
  • Dobek A., Wajszuk K., Analysis of profitability of transformation of the perpetual usufruct right into the right of property at various times in the duration of the perpetual usufruct right, [w:] People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. EAAE, Ghent, Belgium 2008.
  • Foryś I., Zakres analizy rynku a cel i przedmiot szacowania – teoria i praktyka, w: Rzeczoznawca Majątkowy Nr 2(74), kwiecień –czerwiec 2012.
  • Informacja roczna o pracy SKO, .
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109).
  • Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste, KW Zakamycze 2006.
  • Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
  • Winiarz J., Ćwierć wieku użytkowania wieczystego, w: Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego , Lublin 1989.
  • Źróbek S., Źróbek R., Transformation of Land Perpetual Usufruct in Ownership Right in Poland, www.fig.net, 2006.
  • www.bip.um.szczecin.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793e270c-6bfc-4314-8198-a897c650a8e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.