PL EN


2013 | 97 | 275-285
Article title

Znaczenie rachunku ekonomicznego w efektywnym zarządzaniu organizacją

Title variants
EN
The Importance of Economic Accounting in the Effective Management of an Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wykorzystania rachunku ekonomicznego w elastycznym zarządzaniu organizacją. Polepszenie efektywności organizacji wymaga elastycznego zarządzania. Przedstawienie tego problemu daje asumpt do poczynienia uwag terminologicznych związanych z niejednoznacznym stosowaniem pojęcia rachunku ekonomicznego w literaturze przedmiotu oraz wyłuszczenia roli rachunku ekonomicznego w procesie racjonalnej alokacji zasobów organizacji w różnych uwarunkowaniach.
EN
This article aims to analyze the use of economic accounting in the flexible management of an organization. Improving the efficiency of an organization requires flexible management. This problem requires a definition of the concept of economic accounting in the literature. Furthermore, the article shows the importance of the role of economic accounting in the rational allocation of resources of an organization in different conditions.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • 1. Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • 2. Czerska M., Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
 • 3. Dobija D., Pomiar i sprawność kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.
 • 4. Edgeworth F.Y., Mathematical Psychics, M. Kelley, New York 1967.
 • 5. Elementarne zagadnienia ekonomii, R. Milewski (red.), PWN, Warszawa 2007.
 • 6. Fourgeand C., Perrot A., Calcul economique et microeconomique approfondie, Economica 1990.
 • 7. Grajewski P., Proces jako element kształtujący przewagę konkurencyjna organizacji, w: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 • 8. Grand Dictionnaire Encyclopedique Larousse, 1982.
 • 9. Groppelli A., Nikbakkt E., Wstęp do finansów, WIGPRESS, Warszawa 1999.
 • 10. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.
 • 11. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • 12. Kurowski S., Rachunek ekonomiczny na szczeblu pojedynczego podmiotu gospodarczego - teoria ogólna, Ekonomista 1972.
 • 13. Kurtys E., Finanse i rachunek ekonomiczny, ZN UG, Gdańsk 1995.
 • 14. Lachiewicz A., Kierowanie personelem, w: T. Oleksyn (red.), Vademecum kadrowca II, Centrum kierowania liderów, Międzyborów 1994.
 • 15. Michałowski J., Liberalizm kontra socjalizm. Spór o rachunek ekonomiczny od Marksa do II wojny światowej, KUL, Lublin 1993.
 • 16. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 • 17. Nowak E., Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999.
 • 18. Obłój K., Tworzenie skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 • 19. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 • 20. Pluta W., Jajuga T., Inwestowanie, capital budgeting, budżetowanie kapitałowe, FRR, Warszawa 1995.
 • 21. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, W. Kurek (red.), UMCS, Lublin 1998.
 • 22. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 23. Sobiecki R., Zarys gospodarki rynkowej, Euromark, Warszawa 1997.
 • 24. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • 25. Statement on Management Accounting, Management Accounting Terminology, The National Assotiation of Accounts, Statement Number 2, June 1, 1983.
 • 26. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 • 27. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, S. Borkowska (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7941ebc6-adaa-4465-addb-80cfe68841d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.