PL EN


Journal
2013 | 8 | 89-102
Article title

Osada wielokulturowa na stanowisku 2 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2007 i 2008

Content
Title variants
EN
Multi-cultural settlement at the site Głazów 2, Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship. Excavations in the years 2007 and 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A multicultural settlement was revealed at the site Głazów 2 (AZP 40-09/19), Myślibórz commune, zachodniopomorskie voivodeship. Artefacts and features are dated from the late Palaeolithic, through Neolithic groups of the following cultures: Linear Pottery, late Linear Pottery, Funnelbeaker, Globular Amphora, as well as Lusatian and Jastorf, up to the early modern period. The settlement of the Lusatian culture witnessed the strongest development from the end of the Bronze Age to the beginning of the La Tène period. The later settlement traces hint at the agricultural function of the site area.
Journal
Year
Volume
8
Pages
89-102
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
author
author
References
 • Affelski J, Ignaczak M. 2010. Ze studiów nad schyłkiem kultury łużyckiej na Pomorzu Zachodnim. Osadnictwo końca epoki brązu i początków epoki żelaza na stanowiskach Głazów 2 oraz Głazów 8. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza. Gdańsk, 179-202.
 • Bönisch E. 2004. Häuser, Speicherplätze und Siedlungsmuster – Neues zu Siedlungen der Lusitzer Kultur links der Neiße. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2, 91-120.
 • Buczek K. 1960. Ziemie polskie przed tysiącem lat (zarys geograficzno-historyczny). Prace Komitetu Nauk Historycznych PAN 5.
 • Bukowski Z. 2003. Kierunki rozwojowe Pomorza w epoce brązu. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Gdańsk, 61-77.
 • Chachlikowski P., Ignaczak M. 2004. Kamieniarstwo. W: J. Bednarczyk, L. Czerniak, A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3, Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego. Poznań, 433-440.
 • Cygan S. 2006. Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii. Rzeszów.
 • Domańska L., Rzepecki S. 2009. Wstęp. Ogólna charakterystyka wyników badań. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Gilewska S. 1986. Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny 58.
 • Grygiel R. 1984. The household clusters as a fundamental social unit of the Brześć Kujawski group of the Lengyle Culture in the Polish Lowlands. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 31, 43-334.
 • Ignaczak M., Affelski J. 2009. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Głazowie. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Ignaczak M., Affelski J. 2012. Osadnictwo z wczesnego okresu epoki żelaza na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, M. F. Jagodziński (red.), Janów Pomorski, stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Tom I:1 Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów. Elbląg, 51-157.
 • Jurkiewicz B. 2009. Osada kultury jastorfskiej na stanowisku nr 2 w Głazowie, gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa.
 • Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Kości ssaków. Warszawa.
 • Makowiecki D. 2009. Wyniki badań archeozoologicznych z miejscowości Głazów, stan. 2 (Aut. 78), gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Ostoja-Zagórski J. 1982. Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Pietkiewicz K., Ficyk M. 2009. Pozostałości osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Rzepecki S., Solecki Ł. 2009. Ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej. Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Ślady osadnictwa kultury amfor kulistych. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Szydłowski M. 2009. Zabytki kamienne ze stanowiska Głazów 2, gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Twardy J., Forysiak J. 2009. Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa na stanowisku archeologicznym Głazów 2 (78) i w jego najbliższym otoczeniu. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Wąs M. 2009. Materiały krzemienne ze stanowiska Głazów 2, gm. Myślibórz. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Głazów 2, gm. Myślibórz (NR S3-78) (maszynopis w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź.
 • Wanzek B. 2004. Die jungbronzezeitliche Großsiedlung von Berlin – Buch Erste Vorlage ausgewählter Funde unde Befunde. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2. Zielona Góra.
 • Wesołowski S. 1983. Plemiona kultury łużyckiej na terenie Szczecina. W: W. Filipowiak, G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina 1. Warszawa-Poznań, 280-468.
 • Wesołowski S. 1993. Nowsze badania nad kulturą łużycką na Pomorzu Zachodnim. W: Miscellanea Archeologica Thaddeo Malinowski dedicata quae Franciscus Rożnowski redigendum curavit. Słupsk-Poznań, 359-370.
 • Wesołowski S. 1996. Próba oceny stanu badań nad osadnictwem kultury łużyckiej na Pomorzu Zachodnim. W: E. Wilgocki, P. Krajewski, M. Dworaczyk, D. Kozłowska (red.), 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim. Szczecin, 27-47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-794d4cee-1a60-4463-9bab-c8b1bf5c6eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.