PL EN


2016 | 16 | 245-260
Article title

Koncepcja fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej

Content
Title variants
RU
Концепция феноменологии жизни Анны Тересы Тыменецкой
EN
The Concept of Phenomenology of Life by Anna Teresa Tymieniecka
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Анна Тереса Тыменецкая (1923–2014) – польская философ, чья научная деятельность развивалась на рубеже XX и XXI веков. Больше сорока лет она развивала и совершенствовала собственную концепцию феноменологии жизни. Её вдохновляли все дисциплины науки, с которыми она одновременно полемизировала. Особенно важна была для неё феноменология Эдмунда Гуссерля, а также естественные науки. Она считала феноменологию естественным способом отношения человека к действительности и к своей жизни. Естественные науки были для неё источником большой правды о естественном генезисе человеческой жизни. Поэтому феноменология жизни признает эту правду, одновременно предоставляя естественным наукам недостающее им критическое отношение.
EN
Anna Teresa Tymieniecka (1923–2014) – a polish philosopher acting at the turn of the XX and XXI century. She has been developing and perfecting her own conception of phenomenology of life for more than forty years. She was inspired by all disciplines of science with which she also rolled the polemic. Particularly important for her was the Edmund Husserl’s phenomenology and the natural sciences. She recognized this phenomenology as a human’s natural way of relating to the reality and to the human’s life. The natural sciences were a great source of the truth for her about the natural origins of human’s life. The phenomenology of life accepts this truth and provides a missing critical attitude into the natural sciences.
Year
Volume
16
Pages
245-260
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Czarkowski Józef, Pawlak Józef, Pawłowski Jerzy (red.). 1995. Kierunki filozofii współcze-snej, część I. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Łaciak Piotr. 2010. „Ciało a redukcja w ujęciu Edmunda Husserla”. W Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, Andrzej Kiepas, Elżbieta Struzik (red.), 121–135. Katowice: Studio 29 Michał Motłoch.
 • Łaciak Piotr. 2011. „Eugena Finka rozumienie Ja transcendentalnego”. Folia Philosophica 29: 205–223.
 • Szymaniak Agata. 2011. „Anna Teresa Tymieniecka”. W Andrzej Maryniarczyk (red.), Ency-klopedia Filozofii Polskiej, tom II, 759–762. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 1982. „Poetics as the Two Faced Mirror of the Human Being in Phenomenology and Literature”. W The Philosophical Reflection of Man in Literature, seria wydawnicza „Analecta Husserliana”, vol. 12, Anna Teresa Tymieniecka (red.), IX–XI. Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer. DOI 10.1007/978-94-009-7720-4.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 1987. „Zagadnienia filozoficzne naszych czasów: akt twórczy człowieka jako ostateczne źródło racjonalności”. W Filozofia polska na obczyźnie, Wie-sław Strzałkowski (red.), tom IV, 67–78. Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 2006. „The Human Condition in-the-Unity-of-Everything-there-is-alive and its Logoic Network”. W Logos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos, book II: The Human Condition in-the-Unity-of-Everything-there-is-alive. Individuation, Self, Person, Self-determination, Freedom, Necessity, seria wydawnicza „Analecta Husserliana”, vol. 89, Anna Teresa Tymieniecka (red.), XII–XXIII. Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer. DOI 10.1007/1-4020-3707-4.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 2011. „Życie w pełni logos”, księga I: Metafizyka Nowego Oświe-cenia, przekład Małgorzata Wiertlewska. Wydawnictwo Poznańskie.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 2012. „The Fulness of the Logos in the Key of Life”. W Christo – Logos, book II:: Metaphysical Rhapsodies of Faith (Itinerarium mentis in deo), seria wydawnicza „Analecta Husserliana”, vol. 111, Anna Teresa Tymieniecka (red.). Dor-drecht–Heidelberg–London–New York: Springer. DOI 10.1007/978-94-007-2257-6.
 • Tymieniecka Anna Teresa. 2014. „Impet i równowaga w życiowych strategiach rozumu”. W Logos i życie, księga IV: Impet i równowaga w życiowych strategiach rozumu, tom I, przekład Małgorzata Wiertlewska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacyjne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-794f2608-01f5-4ecd-8809-6177b9695c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.