PL EN


2013 | 4 | 1 | 466-471
Article title

K otázkam technickej neverbálnej komunikácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

Authors
Content
Title variants
EN
Issue of technical nonverbal communication of the learners in the lower secondary education
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Technická neverbálna komunikácie predstavuje druh komunikácie medzi jednotlivcami pomocou grafických obrazov – technických výkresov. Pri ich tvorbe žiaci a aj učitelia musia dodržiavať základné pravidlá dané technickou normou. Úspešná technická grafická komunikácia závisí aj od zručností a vedomostí, ktoré si žiaci osvojili na vyučovacích hodinách geometrie. Porovnaním výsledkov testov zameraných na technickú grafickú komunikáciu s celoplošným testovaním Testovanie 9 – testovanie matematických kompetencií, sme zisťovali príčiny nízkej úspešnosti žiakov v sledovanej oblasti.
EN
Technical nonverbal commucation represents a form of communication among individuals carried out by the means of graphic images – technical drawings. During the process of drawing both learners and teachers have to follow the basic rules given in the technical standards. Successful technical communication also depends upon the skills and knowledge the learners have acquired in the geometry class. By the means of comparison of the tests results focused on technical graphic communication in the framework of the blanket testing „Testing 9 – mathematical competences testing” we studied the reasons of the low success rate of the learners in the examined area.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
466-471
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Duchovičová M. (2012), Rozvíjanie priestorovej predstavivosti pomocou výtvarných techník, „Technika a vzdelávanie”, Roč. 2012, č. 1, s. 60–63. ISSN 1338-9742.
  • Honzíková J. (2008), Nonverbální tvořivost v technické výchove, Plzeň: ZČU v Plzni, 102 s. ISBN 978-80-7043-714-8.
  • Košinárová T., Kurajová-Stopková J. (2011), Výsledky z matematiky [in:] kol. Testovanie 9-2011. Priebeh, výsledky a analýzy. NÚCEM, 2011 [online]; http://www.nucem.sk/documents//26/ testovanie_9_2011/Final_Správa_T9-2011.pdf
  • Tomková V. (2009), Rozvíjanie technickej predstavivosti a technickej tvorivosti v technickom vzdelávaní [in:] Zborník Education and Technics, Nitra: PF UK, s. 297–304. ISBN 978-80-8094-520-6.
  • Tomková V. (2009), Neverbálna komunikácia žiakov v technickom vzdelávaní, Nitra: PF UKF, 84 s. ISBN 978-80-8094-536-7. EAN 9788080945367.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79500823-9c0b-4dfd-91e0-430df0fa6405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.