PL EN


2013 | 1 | 32-45
Article title

Od podstawy programowej do egzaminów maturalnych. W poszukiwaniu szkolnej edukacji źródeł treści i form całożyciowego uczenia się

Content
Title variants
EN
From Curriculum Foundation to Matriculation Exams. Seeking Content and Forms of Life-Long Learning in School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia kwestie uczenia się przez całe życie, które nie jest wynalazkiem naszych czasów, choć w Polsce nie dostrzega się edukacyjnego potencjału tkwiącego w życiu codziennym, szans i możliwości uczenia się w każdej sytuacji. Artykuł analizuje więc pytania: komu i do czego potrzebna jest szkoła? W czyim interesie działa? Czego uczy przebywanie w szkole? Komu i czemu służą nowe środki i przestrzenie uczenia się? Komu i do czego potrzebne są badania nad edukacją? Jakich nauczycieli potrzebuje edukacja – przewodników i tłumaczy czy funkcjonariuszy i strażników pamięci? W końcowych wnioskach artykuł stwierdza, że zmiana w zakresie całożyciowego uczenia się wymaga nowego, odmiennego podejścia do instytucjonalnego kształcenia na wszystkich poziomach, w tym także innej koncepcji zawodowej roli nauczyciela.
EN
The paper discusses issues of life-long learning that is not an invention of our times, even if in Poland we do not understand the educational potential of everyday life, of chances and possibilities of learning in each situation. Thus, the paper analyzes the questions: for whom and what for the school is needed? In whose interests it functions? What we learn by attending school? Whom and what for serve new tools and spaces of learning? Whom and what for serve educational studies? What teachers we need in education – guides and translators or functionaries and memory custodians? Finally, the paper states that a change in the domain of life-long learning requires a new, quite different approach to institutional education at all levels, including the concept of the professional role of the teacher.
Year
Issue
1
Pages
32-45
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bateson G., Step to an Ecology of Mind, The University of Chicago Press, Chicago and London 2000.
 • Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, przekł. P. Poniatowska, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2012.
 • Czerepaniak-Walczak M., „Świat życia” jako kategoria pedagogiczna, „Przegląd Pedagogiczny”, 2011 Nr 1.
 • Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., (red), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, IMPULS, Kraków 2013.
 • Freire P., Teachers as Cultural Workers. Letters to Those Who Dare Teach, Westview Press, Boulder 2005.
 • Groenwald M., Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Hawley J., Suoto-Otero M., Duchemin C., 2010 update of the European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning – Final Report, http:// libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77643.pdf.
 • Joldersma C.W., Deakin-Crick R., Obywatelstwo, etyka dyskursu I emancypacyjny model całożyciowego uczenia się, przekł. M. Starnawski, w: M. Murphy, T. Fleming,
 • Habermas, teoria krytyczna i edukacja, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2012.
 • Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012.
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2010.
 • Marina J. A., Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce, przekł. K. Jachimska-Małkiewicz, WAM, Warszawa 2010.
 • McLaren P., Schooling as a Ritual Performance. Toward Political Economy of Educational Symbols and Gestures, 3rd Edition, Rowman&Littlefield Publ., Langham-Boulder-New York-Oxford 1999.
 • Morrow R.A, Habermas, eurocentrym I edukacja. Spór o wiedzę tubylczą, przekł. T. Zarębski, w: M. Murphy, T. Fleming, Habermas, teoria krytyczna i edukacja, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2012.
 • Nizińska A., Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogówpraktyków, Wyd, Nauk. DSW, Wrocław 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r., Dz.U. Nr 156, poz.1046, 2010 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r., Dz.U z dnia 22 marca 2012 r. poz. 300.
 • Sachs J., The Price of Civilization, Vitage Books, London 2012.
 • Suoranta J., Vadén T., Wikiworld, Pluto Press, London 2010.
 • Touhy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, przekł. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 • Wilson K.G., Dlaczego twoje dziecko nie dostanie Nobla, Rozmowa Alicji Pacewicz i Piotra Pacewicza z Kenethem G.Wilsonem 5 lipca 2011 r. na krakowskiej konferencji STHESCA, Gazeta Wyborcza z dnia 11.07.2011. https://twitter.com/BarbaraKudrycka/status/306401643929407488
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392696,dr-hab-lech-mankiewiczkandydat-w-konkursie-popularyzator-nauki-2012.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7953f4bf-54ee-4161-ae96-a54f0b93539d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.