PL EN


2010 | 13 | 227-241
Article title

Godność osoby ludzkiej źródełem praw człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
Dignity of Human Being as a Source of Human Rights in the Light of the Teaching of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Godność człowieka stanowi specyficzną wartość osoby ludzkiej, która zakorzeniona jest w ontycznej strukturze człowieka i jego osobowej kondycji. Jan Paweł II w swoim nauczaniu wskazuje na nadprzyrodzony i naturalny charakter godności osoby ludzkiej. W swoich wypowiedziach podkreśla, że godność nadprzyrodzona została człowiekowi nadana przez stworzenie, ponieważ został on stworzony na obraz Boga i Bogu podobny. Pełne potwierdzenie godności następuje w fakcie Objawienia, w nawiązaniu kontaktu między Bogiem a człowiekiem. Dopełnieniem wywyższenia godności jest dzieło odkupienia. W tajemnicy odkupienia człowiek odnajduje swoją wielkość i wartość swego człowieczeństwa. Jan Paweł II godność uznaje jako wewnętrzne znamię osoby ludzkiej tkwiącej w jej naturze. Naturalna podstawa godności tkwi w rozumności i wolności człowieka. Pośród wszystkich stworzeń tylko człowiek jest osobą, podmiotem wolnym i rozumnym, i dlatego stanowi ośrodek i szczyt wszystkiego, co istnieje na ziemi. Według Jana Pawła II godność osoby ludzkiej należy uznać za fundamentalne źródło praw człowieka. Osoba ludzka jest podmiotem niezbywalnych praw, których nie otrzymała z zewnątrz ze strony innych podmiotów, lecz które wypływają z jej natury, a ich korzenie tkwią w tym, co jest najgłębiej ludzkie, tkwią w godności człowieka.
EN
Dignity is a specific value of human being deep-rooted in the ontical structure of the person and its personal condition. In his teaching, John Paul II points to the natural and supernatural character of human dignity. The pope stresses that human being was endowed with supernatural dignity through creation, since it was created in God’s own image. The full affirmation of dignity takes place in the Revelation – in the contact between God and man. The elevation of dignity is completed by the act of redemption. In the mystery of redemption, human being finds their value and importance. John Paul II sees dignity as an internal mark of human being inherent in its nature. The natural foundation of dignity is seated in human rationality and freedom. Among all the creation only human is a person – a free and rational entity – and therefore constitutes the centre and culmination of everything that exists on earth. In John Paul II’s opinion, human dignity needs to be accepted as a fundamental source of human rights. Human being is the subject of inalienable rights granted not by other equal subjects but arising from its nature; these rights emerge from what is most deeply human and are immersed in human dignity.
Year
Volume
13
Pages
227-241
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
References
 • Borutka T., Godność osoby ludzkiej, w: Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004.
 • Borutka T., Nauczanie społeczne Jana Pawła II, Kraków 1994.
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd sejmowy” 1998, nr 5.
 • Czekalski R., Godność osoby ludzkiej. Nauczanie Jana Pawła II, Warszawa 2007.
 • Gałkowski J., Jan Paweł II o godności człowieka, w: Zagadnienie godności człowieka, Lublin 1994.
 • Kant I, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953.
 • Koch H., Godność człowieka – niezbywalnym prawem – fundamentem ładu społecznego, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2007, nr 1.
 • Krąpiec M.A., O ludzką politykę, Warszawa1996.
 • Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 • Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Sikorski D., Godność człowieka jej podstawy i uprawnienia, w: Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983.
 • Skorowski H., Zatroskany o człowieka i świat, Warszawa 2005.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7957e47e-6a29-491c-8ec5-2ccb756c20af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.