PL EN


2015 | 213 | 185-196
Article title

Regulacja i deregulacja rynku pracy w Polsce a wzrost gospodarczy

Content
Title variants
EN
Regulation and deregulation of the labour market in Poland and economic growth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich stanowi jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Aby zapewnić i utrzymać trwały wzrost gospodar¬czy, konieczne jest podjęcie działań w kierunku większej aktywizacji zasobów pracy, jak i uelastycznienia rynku pracy (poprzez deregulację), przy zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego (w drodze regulacji). Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych działań państwa w zakresie regu¬lacji i deregulacji rynku pracy w Polsce oraz ich roli w kontekście wzrostu gospodarczego. Autorka zwraca szczególną uwagę na proces uelastycznienia rynku pracy oraz aktywizacji osób starszych.
EN
Effective management of human resources is one of the main factors of the economic growth. To ensure sustainable economic growth, it is necessary to take action towards the greater activation of labour resources, greater labour market flexibility, with the protection of the social security. The aim of this article is to present selected activities of the State in the field of re¬gulation and deregulation of the labour market in Poland in the context of economic growth. The author accents the problem of labour market flexibility and the activation of elderly people.
Year
Volume
213
Pages
185-196
Physical description
Contributors
References
 • Bednarski M.: Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony. „Polityka Społeczna” 2012, nr 9.
 • Belczyk K.: Flexicurity-elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy,www.rynekpracy.pl.
 • Berezka A.: Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Eu¬ropejskiej. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania” 2012, nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Borkowska S.: Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza. W: Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K.W. Frieske. IPISS, Warszawa 2003.
 • Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport koń¬cowy. Red. E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz. Wydawnic¬two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Dymarczyk W.: Organizacja czasu pracy. W: Elastyczne formy zatrudnienia i organiza¬cji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPISS, Warszawa 2003.
 • Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ). Komisja Europejska, Luksemburg 2007.
 • Gregg P., Manning A.: Labour market regulation and unemployment. W: Unemployment policy: government options for the labour market. Red. D.J. Snower, G. De La De¬hesa. Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • http://Europa.eu/rapie/Press-release/.
 • http://www.mpips.gov.pl/.
 • http://stats.oecd.org/wbos/index.aspx.
 • Kabaj M.: Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? IPiSS, Warszawa 2005.
 • Kaczyńska B.: Wpływ elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową osób w wieku 45+. „Polityka Społeczna” 2014, nr 2.
 • Kiełbasiński A.: Minister Pracy: umowy na czas określony. „Gazeta Wyborcza” 27.08.2014.
 • Krejner-Nowecka A.: Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (active ageing) - rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania” 2012, nr 122, SGH, Warszawa.
 • Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. IPISS, Warszawa 2001.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Męcina J.: Podniesienie wieku emerytalnego: uwarunkowania gospodarcze i społeczne. „Polityka Społeczna” 2012, nr 4.
 • Monitoring rynku pracy. GUS, Warszawa 2014.
 • Ostój I.: Instytucje rynku pracy jako system - problemy projektowania i oceny. W: Poli¬tyka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Pokorska B., Słomińska B.: Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020". „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 2.
 • Popiołek A., Kiełbasiński A.: Bez etatu i bez szans. „Gazeta Wyborcza” 31.03.2014.
 • Rada Ministrów: Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Warszawa 2008.
 • Rękas M.: Model flexicurity a polski rynek pracy. W: Problemy ekonomii, polityki eko¬nomicznej i finansów publicznych. Red. J. Sokołowski. Wydawnictwo UE, Wro¬cław 2009.
 • Schmid G.: Is full employment still possible? Transitional labour markets as a new stra¬tegy of labour market policy. „Economic and Industrial Policy” 1995, Vol. 16.
 • Sobocka-Szczapa H.: Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce. „Polityka Społeczna” 2012, nr 8.
 • Szymańska A.: Możliwości stosowania idei flexicurity w praktyce. W: Ekonomia. Red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębior¬ców. Dz.U. 2009 r. Nr 125, poz. 1035.
 • Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141.
 • Wilthagen T., Tros F.: The concept of „Flexicurity": a new approach to regulating em¬ployment and labour markets. Tilburg Univeristy Flexicurity Paper 2003/4.
 • Wiśniewski Z.: Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy. W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Wiśniewski Z.: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K.: Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja Europejskiej Strategii Zatrudnienia. „Polityka Społeczna” 2005, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795869d7-6fbb-400b-8024-5965d8e97ea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.