PL EN


2014 | 12 | 75-92
Article title

,,Soliloquia” z dramaturgii Szekspira – w świetle teorii

Content
Title variants
EN
,,Soliloquies” in the dramatic works of Shakespeare – in light of theories
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article reflects on soliloquies in the dramatic plays of William Shakespeare, in particular in Hamlet, Othello, and King Lear, and confronts them with the great Augus-tinian tradition as well as theories formulated later, e.g. in the 18th century (A.A. Cooper, Earl of Shaftesbury). An important point of reference is also found in contemporary Polish studies (by J. Płuciennik, and E. Kasperski, among others) as well as conceptions presented in books, dictionaries and encyclopaedias written in languages other than Pol-ish (by P. Pavis, C.H. Holman, W. Harmon, J.A. Cuddon, S. Chatman, and others). This article argues that the scholars’ findings regarding a number of pivotal aspects are not always definitive.
Year
Issue
12
Pages
75-92
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2014-11-03
References
 • Augustyn św., Dialogi filozoficzne, t. II: Solilokwia, tłum. A. Świderkówna. Warszawa 1953
 • Biała A., Słownik literacki. Od teorii do literatury. Terminy, przykłady, interpretacje. Kielce 1997
 • Большой толковый словарь русского языка, red. С. Кузнецов. Mocквa 2008
 • Cartwright K., Shakespearean Tragedy and Its Double. The Rhytmus of Audience Re-sponse, Pennsylvania 1991
 • Chatman S., Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, tłum. E. Graziozi. Milano 2010
 • Chatman S., Story and discourse. Narrative structure in fiction and film. London 1983
 • Clemen W., Shakespeare’s Soliloquies. Routledge, London, New York 1990
 • Cooper A.A., Soliloquy or Advice to an Author. b.m. 2012
 • Cuddon J.A., A Dictionary of Literary Terms, wyd. popr. London, New York 1980
 • en.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be (2.07.2013)
 • Fredro A., Śluby panieńskie. W: idem, Wybór dzieł, oprac. i wstęp B. Zakrzewski, t. I. Wrocław 1994
 • Głowiński M. i in., Słownik terminów literackich. Wrocław 1989
 • Hirsh J., Shakespeare and the History of Soliloquies. „Modern Language Quarterly” 1997, No. 58: 1
 • Holman C.H., Harmon W., A Handbook to Literature, wyd. 5. New York-London 1986
 • Kasperski E., Monologi, soliloquia, polilogi. Kształty romantycznej utopii. W: Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, red. naukowa E. Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk-Warszawa 2008
 • Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1998
 • Kosiński D., Słownik teatru. Kraków 2009
 • Kulczycka D., Czym jest „soliloquium”? W kręgu refleksji teoretycznoliterackiej. „Bia-łostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4 [w druku]
 • Литературная энциклопедия терминов и понятий, red. A.H. Николюкин. Москва 2009
 • MacKay C.H., Soliloquy in Ninetheenth-Century Fiction. London 1987
 • Metzler Literatur Lexikon, Begriffe und Definitionen Herausgegeben von Günther und Irmgard Schweikle, wyd. 2, popr. Stuttgard 1990
 • Pavis P., Słownik terminów teatralnych, słowo wstępne A. Ubersfeld, tłum. oprac. i uzu-pełnieniami opatrzył S. Świontek. Wrocław 2002
 • Pfister M., Das Drama. Monachium 1977
 • Pfister M., The Theory and Analysis of Drama, tłum. J. Halliday. Cambridge 1988, 1991, 1993 itd.
 • Płuciennik J., Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej. Kraków 2009
 • Richtiges und gutes Deutsch. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. www. du-den.
 • de/rechtschreibung/Monolog (3.07.2013)
 • Shakespeare W., Burza, tłum. S. Barańczak. Kraków 2008
 • Shakespeare W., Hamlet, książę Danii, tłum. S. Barańczak. Poznań 1990
 • Shakespeare W., Król Lear, tłum. S. Barańczak. Poznań 1992
 • Shakespeare W., Otello. Maur wenecki, tłum. S. Barańczak. Kraków 2002
 • Skiffington L. A., The History of English Soliloquy. Aeschylus to Shakespeare. Lanham. MD. London 1985
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kra-ków 2006
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, oprac. G. Gazda. Warszawa 2012
 • Sugiera M., Dynamika pamięci i zapominania (Hamlet, Antoniusz i Kleopatra). W: eadem, Inny Szekspir. Kraków 2009
 • www.articlemyriad.com/analysis-to-be-not-to-be-hamlet (2.07.2013)
 • www.artofeurope.com/shakespeare/sha8.htm (2.07.2013)
 • www.duden.de/rechtschreibung/Monolog (3.07.2013)
 • www.nosweatshakespeare.com/quotes/hamlet-to-be-or-not-to-be (2.07.2013)
 • Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., Mały słownik terminów teorii tekstu. Warszawa-Katowice-Kraków 2005
 • Ziomek J, Retoryka opisowa. Wrocław 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
3083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795b16c3-2314-4803-b180-ef40f0dd532b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.