PL EN


Journal
2018 | 1(17) | 17-35
Article title

KOMORNIK SĄDOWY – FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY CZY PRZEDSIĘBIORCA?

Content
Title variants
EN
THE COURT EXECUTIVE OFFICER – A PUBLIC ADMINISTRATION OFFICER OR ENTREPRENEUR?
Languages of publication
Abstracts
EN
This article attempts at analysing the current and drafted legal regulations concerning court executive officers and execution as well as the civil procedure as regards the court executive officers’ legal status. Allowance is made for their hybrid position in the system: on the one hand, they perform public authorities’ functions; on the other hand, they conduct activities in a self-employed capacity, based on full business risk related e.g. to the high personnel and material costs.
Journal
Year
Issue
Pages
17-35
Physical description
References
  • 1. Krajowa Rada Komornicza, Opinia na temat projektu ustawy o kosztach komorniczych, Warszawa 16 grudnia 2016 r., s. 4 (tekst niepublikowany). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm. 3. K. Lubiński, A. Laskowska, Nowelizacje ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w latach 1999−2008, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” (dalej: PPE), 10−12(2008), s. 7−46. 4. G. Julke, Uwagi do projektu ustawy o komornikach sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 29 (tekst niepublikowany). 5. A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2009; 6. Z. Knypl, Z. Merchel, Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wyd. IV, Sopot 2013, s. 8−26. 7. K. Lubiński, Status konstytucyjnoprawny zawodu komornika sądowego, w: W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013, s. 35, 36. 8. K. Lubiński, Status publicznoprawny komornika sądowego, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod red. K. Lubińskiego, Sopot 2000, s. 7n.; 9. A. Barańska, Status prawny komornika sądowego i mienia kancelarii komorniczej, PPE, 1−2(2008), s. 15n.; 10. S. Dalka, Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny, PPE, 12(2001), s. 25n. 11. M. Kalinowski, Status podatkowoprawny komornika sądowego, PPE, 12(2006), s. 37n. 12. W. Tomalak, Komornik jako funkcjonariusz publiczny, w: Metodyka pracy komornika sądowego, pod red. A. Marciniaka, M. Michalskiej-Marciniak, Sopot 2015, s. 42. 13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm. 14. M. Jabłoński, Opinia prawna w przedmiocie wskazania prawnych podstaw pobierania opłaty stosunkowej na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.i.e., Wrocław 18 lipca 2017 r., s. 9−10 (tekst niepublikowany). 15. Wyrok TK, SK 26/03, OTK ZU, 1(2004), poz. 3. 16. E. Bagińska, J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, System Prawa Administracyjnego, t. 12, Warszawa 2010, s. 366. 17. A. Marciniak, Uwaga 3 do art. 1 ustawy o komornikach, w: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2010. 18. Krajowa Rada Komornicza, Stanowisko przekazane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, s. 8 (tekst niepublikowany). 19. A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2014, 20. S. Kowalski, Karnoprawna ochrona komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego, PPE, 1(2014), s. 73n. G. Julke, Członkostwo asesora pełniącego funkcję zastępcy komornika w organach samorządu komorniczego, NC, 9(2008), s. 35. 21. P. Rączka, Opinia dot. projektu resortowego ustawy o komornikach sądowych w zakresie regulacji dot. ustroju i kompetencji samorządu zawodowego komorników sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 42 (tekst niepublikowany). 22. M. Bieżuński, P. Bieżuński, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2008, s. 21. 23. Wyrok TK z dnia 17 maja 2005 r., sygn. akt P. 6/04. 24. A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2007, s. 21. 25. A. Marciniak, Ocena projektu ustawy o komornikach sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 26 (tekst niepublikowany). Wyrok TK z 14 maja 2009 r., sygn. K 21/08, OTK ZU nr 5/A/2009, poz. 67. 26. J. Jagieła, Opinia dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników według projektu ustawy o komornikach sadowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 94 (tekst niepublikowany). 27. I. Kunicki, Opinia do art. 181 oraz niektórych innych przepisów projektu ustawy o komornikach sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 103 (tekst niepublikowany). 28. M. Jabłoński, Opinia w przedmiocie oceny propozycji wprowadzenia nowej treści art. 8091 do kodeksu postępowania cywilnego – utrwalanie przebiegu czynności egzekucyjnych poza kancelarią za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk – zawartej w rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych, Wrocław 12 grudnia 2016 r., s. 1−2 (tekst niepublikowany). 29. Uchwała SN z dnia 24 lutego 2004 r., III CZP 119/03 oraz uchwała SN z dnia 11 października 2001 r., III CZP 49/01. 30. K. Lubiński, Stanowisko i podstawy odpowiedzialności prawnej komornika sądowego w prawie polskim, Sopot 1996, s. 10−12. 31. M. Kostwiński, Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego, PPE, 3(2015), s. 30. 32. Wyrok TK z 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, OTK ZU, 1(2004), poz. 3. 33. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r. (III CZP 4/16). 34. M. Kostwiński, Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego, s. 30. Wyrok TK z 13 grudnia 2011 r., sygn. SK 44/09. 35. M. Kalinowski, Opinia prawna w sprawie oceny unormowań zawartych w art. 97 projektu ustawy o komornikach sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 79 (tekst niepublikowany). 36. Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt SK 44/09 (LEX nr 1094211). 37. M. Kalinowski, Ocena regulacji podatkowych zawartych w projekcie ustawy o komornikach sądowych, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 74 (tekst niepublikowany). 38. Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 21/11 (LEX nr 1130909); wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08 (LEX nr 653615); wyrok TK z dnia 3 grudnia 2003 r., K 5/02 (LEX nr 82402). 39. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych – sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19, Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 41. 40. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. 41. WSA w Gdańsku z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 330/16 42. WSA w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 2925/16. 43. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. 44. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE. L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm. 45. Wyrok TK z 17 maja 2005 r., sygn. P 6/04. 46. Wyrok TK z dnia 8 maja 2006 r., sygn. P 18/05. 47. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. 48. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm. 49. E. Staszewska, Opinia prawna do projektu ustawy o komornikach sądowych (art. 2, art. 5 ust. 1 i 2, art. 12, art. 38, art. 97 ust. 1, 2 i 3), w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 86−87 (tekst niepublikowany). 50. J. Stelina, Uwagi do projektu ustawy o komornikach sądowych w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy i statusem komornika jako funkcjonariusza publicznego, w: Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości, sygn. KRK/V/1111/16, Warszawa 15 grudnia 2016 r., s. 83 (tekst niepublikowany).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795f5a2a-e547-45b9-a935-5d137e09318e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.