PL EN


2018 | 1(120) "Motywacja na różne sposoby, czyli znane problemy w nowych odsłonach" / "Various Approaches to Motivation or a New Look and Old Problems" | 87-98
Article title

Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy

Content
Title variants
EN
Professional Career Perception among Young People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeśli chodzi o karierę zawodową, to tradycyjny paradygmat nie tylko nie przystaje do aktualnych realiów organizacyjnych, ale przede wszystkim do charakterystyki pracowników, których kolejne pokolenia wchodzą na rynek pracy. Uważa się, że dla młodego pokolenia praca nie stanowi wartości samej w sobie, a jest raczej źródłem osiągania innych celów, takich jak rozwój osobisty czy realizowanie pasji. Przedmiotem artykułu jest określenie znaczenia kariery zawodowej dla młodych ludzi i jej pozycji wśród innych wartości ważnych w życiu oraz czynników istotnych w karierze zawodowej. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowym źródłem danych empirycznych były badania ankietowe przeprowadzone wśród 530 osób młodych z województwa podlaskiego.
EN
The traditional paradigm of a professional career not only does not fit to current organizational reality, but to a significantly greater extent to the characteristics of employees, the next generation of which is entering the labor market. It is believed that work is not a value in and of itself for the young generation. It is considered as being only a base for achieving other values such as personal development and the pursuit of a passion. The subject of this article is the determination of the importance of a career for young people and its position among other values that are important in life. The main source of empirical data consists of surveys carried out among 530 young people of the Podlaskie Voivodeship.
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
References
 • Abramo G., D’Angelo C. A., Rosati F. (2014), Career advancement and scientific performance in universities, Scientometrics, nr 98 (2).
 • Adcroft A. (2013), Support for new career academics: an integrated model for research intensive university business and management schools, Studies in Higher Education, nr 38 (6).
 • Adekola B. (2011), Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction. A Case Study of Nigerian Bank Employees, Australian Journal of Business and Management Research, nr 1 (2).
 • Anasz W. (1995), Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne, Częstochowa, Wydawnictwo WSP.
 • Andrałojć M., Ławrynowicz M. (2012), Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (88).
 • Arnold J. (2001), Careers and career management, w Anderson N., Ones D., Sinangil H., Viswesvaran C. (red.), Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology, London, Sage.
 • Baruch Y., Vardi, Y. (2015), A fresh look at the dark side of contemporary careers: Toward a realistic discourse, British Journal of Management, nr 2 (2).
 • Bohdziewicz B. (2010), Współczesne kariery zawodowe. Od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (74–75).
 • Boni M. (2011), Raport Młodzi 2011, Warszawa, KPRM.
 • Broadbridge A. M., Maxwell G. A., Ogden S. M. (2007), 13_2_30: experiences, perceptions and expectations of retail employment for generation Y, Career Development International, nr 12 (6).
 • Cooman R., de, Dries, N. (2012), Attracting Generation Y: how work values predict organizational attraction in graduating students in Belgium, w Ng E., Lyons S. T., Schweitzer, L. (red.), Managing The New Workforce: International Perspectives on The Millennial Generation, Northampton, Massachusetts, USA, Edward Elgar Publishing.
 • Doroszewski W. (1961), Słownik języka polskiego, t. III., Warszawa, Polska Akademia Nauk.
 • Eisner S. P. (2005), Managing Generation Y, Advanced Management Journal, nr 70 (4).
 • Greenhaus J. H., Callanan G. A. (1994), Career Management, Fort Worth, Texas, USA, The Dryden Press.
 • GUS (2010), Wejście ludzi młodych na rynek pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hall D. T. (1996), Career is dead, long live the career, Jossey Bass, za: Bohdziewicz B. (2010), Współczesne kariery zawodowe. Od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (74–75).
 • Hall D. T. (2004), The protean career: a quarter-century journey, Journal of Vocational Behavior, nr 65 (1).
 • Heijden B., Schalk R., Veldhoven M. (2008), Ageing and careers: European research on long-term career development and early retirement", Career Development International, vol. 13, nr 2.
 • Hite L. M., McDonald K. S. (2012), Career counseling for Millennials: practitioners’ perspectives, w Ng E., Lyons S. T., Schweitzer L. (red.), Managing The New Workforce: International Perspectives on The Millennial Generation, Northampton, Massachusetts, USA, Edward Elgar Publishing.
 • Kargulowa A. (2005), O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Klimek L. (2001), Dokąd zmierza młodzież? Cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży, Opieka – Wychowanie – Terapia, nr 4.
 • Kumpikaite-Valiūniene V., Rollnik-Sadowska E., Glińska E. (2016), Education and future work attitudes of students in Poland and Lithuania: a comparative analysis, Society. Integration. Education, nr 4.
 • Kobylińska U., Kozłowski A., Rollnik-Sadowska E., Samul J. (2016), Sytuacja osób młodych na rynku pracy w woj. podlaskim, Białystok, Politechnika Białostocka.
 • Kwiatkowski S. M., Sirojć Z. (2006), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji OHP, Warszawa.
 • Lange A., de, Taris T., Jansen P., Smulders P., Houtman I., Kompier M. (2006), Age as factor in the relation between work and mental health: results of the longitudinal TAS survey, w McIntyre S., Houdmont J. (red.), Occupational Health Psychology: European Perspective on Research, Education and Practice, nr 1.
 • Lowe D., Levitt K. J., Wilson T. (2008), Solutions for retaining Generation Y employees in the workplace, Business Renaissance Quarterly, nr 3 (3).
 • Martins N., Martins, E. (2012), Assessing Millennials in the South African work context, w Ng E., Lyons S. T., Schweitzer L. (red.), Managing The New Workforce: International Perspectives on the Millennial Generation, Northampton, Massachusetts, USA, Edward Elgar Publishing.
 • Mazurkiewicz A., Moczulska M. (2014), Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).
 • Miś A. (2006), Kształtowanie karier w organizacji, w Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ng E., Lyons S. T., Schweitzer L. (2012), Managing the New Workforce: International Perspectives on the Millennial Generation, Northampton, Massachusetts, USA, Edward Elgar Publishing.
 • Riordan S., Louw-Potgieter J. (2011), Career success of women academics in South Africa, South African Journal of Psychology, nr 41 (2).
 • Rusak P. (2013), X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa, w Pazio I. (red.), Raport Rynek pracy. Przewodnik pracodawcy (11–14), Warszawa, Global Print Solutions.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji x i y – podobieństwa i różnice, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (14).
 • Strózik T. (2014), System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów uczelni poznania, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 2 (263).
 • Sullivan S. E., Baruch Y. (2009), Advances in career theory and research: a critical review and agenda for future exploration, Journal of Management, nr 35 (6).
 • Szczupaczyński J. (1996), Zarządzanie karierami, Personel, nr 7.
 • Szymański M. J. (1998), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, IBE, Warszawa.
 • Terjesen S., Vinnicombe S., Freeman C. (2007), Attracting generation y graduates: organisational attributes, likelihood to apply and sex differences, Career Development International, nr 12 (6).
 • Zaleska K. J., de Menezes L. M. (2007), Human resources development practices and their association with employee attitudes: between traditional and new careers, Human Relations, nr 60 (7).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7962bada-1b10-4a95-adff-4a3ed8501aec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.