PL EN


2013 | 2 | 5 | 63-77
Article title

Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Content
Title variants
EN
Mutual Fund as a form of risk management in agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundusz wzajemnego inwestowania został stworzony jako instrument zarządzania ryzykiem produkcji rolnej w wyniku ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Może być narzędziem uzupełniającym dla ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka, którego nie chce lub nie może przyjąć rynek ubezpieczeniowy. Doświadczenia państw członkowskich w zakresie jego stosowania są niewielkie, jednak przykłady krajów, w których działa (w niniejszym artykule wskazano Włochy), sugerują, że może być to proste w swej konstrukcji, ale niezwykle skuteczne narzędzie umożliwiające pełniejszą ochronę produkcji rolnej.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tel. +48 58 523 14 92
References
 • 1. Berti A. (2011), Mutual Fund Against Adverse Climatic Events – Farmers’ Experience in Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Copa-Cogeca, WP Insurance and Social uestion, Brussels, 25 lutego 2011.
 • 2. Giersz Z. (2011), Instrument stabilizacji dochodów – nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej.
 • 3. Handschke J., Łyskawa K. (2008), Ryzyko gospodarowania w rolnictwie w kontekście ubezpieczeń w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 1.
 • 4. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2009), Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo –- doświadczenia polskie i wskazania unijne, „Wiado-mości Ubezpieczeniowe” nr 2.
 • 5. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. (2009), Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 1.
 • 6. Kotowski Z. (1999), Wiejskie ubezpieczenia wzajemne – z myślą o przy-szłości, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 2.
 • 7. Majewski E., Sulewski P. (2011), Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw, „Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia” nr 39.
 • 8. Łyskawa K. (2008), System zarządzania ryzykiem w rolnictwie polskim – perspektywy, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Kucka E. (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • 9. Łyskawa K. (2011), Ubezpieczeniowe systemy wsparcia producentów rolnych a kształtowanie ich wartości, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 10. Matyka M. (2009), Problemy ekonomiczno-organizacyjne rolnictwa w Polsce a ryzyko w rolnictwie, prezentacja na konferencję pt. „Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji”, Warszawa.
 • 11. Miller A., Dobbins C., Pritchett J., Boehlje M., Ehmke C. (2004), Risk Management for Farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Purdue University.
 • 12. PE, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2012), poprawki kompromisowe 1–37 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2011)0627 final/3–C7-0340/2011–2011/0282(COD)), http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/am/921/921535/92535pl.pdf, dostęp dnia 24.02.2013.
 • 13. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.
 • 14. Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-niego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 • 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79696b8f-0c28-43cf-84b4-c89e979ed075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.