Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(21) | 66-82

Article title

Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009. Perspektywa porównawcza

Authors

Content

Title variants

EN
Selected Institutions of the Polish Civil Service in the Years 1996-2009. A Comparative Approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem studium jest analiza ewolucji funkcjonowania służby cywilnej w latach 1996-2009. W artykule za pomocą wprowadzanych w życie aktów prawnych dokonano analizy w zakresie tworzenia korpusu służby cywilnej, organizacji jej struktur, m.in.: Urzędu Służby Cywilnej, Szefa Służby Cywilnej, Państwowego Zasobu Kadro Dyrektora Generalnego oraz Rady Służby Cywilnej. Ponadto analizie poddano zasady rekrutacji, organizację służby przygotowawczej, oceny pracownicze i wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Założeniem artykułu jest omówienie regulacji prawnych opracowywanych i uchwalanych przez parlament i rząd. Artykuł uzupełniony został danymi empirycznymi ukazującymi realizację założeń ustawowych bądź ich brak. Założeniem niniejszego opracowania jest również ukazanie dysfunkcjonalności systemu i wynikającego z tego chaosu. W konkluzji wyłania się obraz braku wizji ustawodawcy oraz lekceważenia niezwykle istotnego elementu życia publicznego, jakim jest korpus służby cywilnej.
EN
The study analyzes the evolution of the civil service in the years 1996-2009. It is based on incorporated legal acts which refer to the creation of the civil service corps and its organization structures, i.e. the Civil Service Office, the Head of the Civil Service, the Civil Service Council, The National Staff Resources, General Director, the Public Service Council. What is more, the author studies recruitment rules, the organization of preparatory service, staff evaluation and executive posts in the civil service. The aim of the paper is to discuss legal regulations developed and passed by the parliament and the government. It includes empirical data showing whether the statutory provisions were implemented. Moreover, it shows how the confusion in the matter resulted in problems of the entire system. In conclusion, it shows the lack of imagination on the part of the legislator or their disregard for the extremely important element of public life which is the civil service corps.

Contributors

References

 • Bumetko K. (2003). Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne. Raport sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego
 • Cieślak Z, Jagielski J., Rączka K. (1998). Komentarz do ustawy o służbie cywilnej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 • Domańska E. (1997). "Kapitał nowoczesnej administracji", Biuletyn Służby Cywilnej, nr 1.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Dubowik A. (2010). "Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej", Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1.
 • Działocha K., Łukaszczuk A. (2006). "Nowa ustawa o służbie cywilnej", Państwo i Prawo, nr 11.
 • Funkcjonowanie Służby Cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych (2012). Informacja o wynikach kontroli NIK. Warszawa.
 • Galińska-Rączy I. (2006). Opinia prawna na temat projektów ustaw o służbie cywilnej (druk 552) oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 553 oraz 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych; (opinia zlecona).
 • Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania służby cywilnej (2005). Raport Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa.
 • Jagielski J., Rączka K. (2001). Komentarz do ustawy o służbie cywilnej. Warszawa: Lexis-Nexis.
 • Kornaś J. (2001). "Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r.", Zeszyty Naukowe, nr 571.
 • Paradowska J. (2002). "Korpus w rozkładzie", Polityka, nr 42(2372).
 • Rydlewski G. (2001). Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw podstawowe akty prawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • "Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok 1999", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • "Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok 2003", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • "Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok 2005", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • "Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2009 roku", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, marzec 2010.
 • Stelina J. (2006). Opinia prawna do poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej (druk 552), o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 553) oraz autopoprawki do ww. projektu (druk 553-A). Gdańsk: Biuro Analiz Sejmowych; (opinia zlecona).
 • Szewczyk H. (2006). Opinia prawna do projektu ustawy o służbie cywilnej (druk sejmowy 552 z dnia 29 marca 2006 r.), projektu ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 553 z dnia 29 marca 2006 r.) oraz autopoprawki do projektu ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 553-A z dnia 8 czerwca 2006 r.). Katowice: Biuro Analiz Sejmowych; (opinia zlecona).
 • Szewczyk H. (2010). Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Ura E. (2006). Opinia na temat projektu ustawy o służbie cywilnej (druk 552) oraz projektu ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 553) oraz autopoprawki do projektu ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych; (opinia zlecona).
 • Ura E. (1998). "Służba cywilna w Polsce", w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002r., sygn. akt K 9/02.PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-79699dc1-0d70-4327-8eb2-e6b1ed6e5c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.