PL EN


2015 | 4 | 94-111
Article title

Umowa z Kanadą oraz porozumienie z Rządem Quebecu – analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
The Social Security Agreement with Canada and the agreement with the Government of Quebec – a comparati ve analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
3 czerwca 2015 r. podpisane zostało porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu o zabezpieczeniu społecznym. Porozumienie to w istotny sposób uzupełnia polsko-kanadyjską umowę o zabezpieczeniu społecznym z 2 kwietnia 2008 r., ustanawiając reguły koordynacji polskiego systemu emerytalno-rentowego i Planu Emerytalno-Rentowego Quebecu. Celem niniejszego opracowania jest porównanie rozwiązań przyjętych w polsko- -kanadyjskiej umowie o zabezpieczeniu społecznym i w porozumieniu z Rządem Quebecu pod kątem ochrony praw osób migrujących i osób pozostałych po nich przy życiu w obszarze świadczeń emerytalno-rentowych.
EN
On 3 June 2015 the Government of the Republic of Poland and the Government of Quebec signed an Agreement on social security. Th e Agreement considerably supplements the Polish and Canadian agreement on social security of 2 April 2008 by establishing the rules of coordination between the Polish pension scheme system and the Quebec Pension Plan. Th e purpose of this work is a comparison of the solutions adopted in the Polish – Canadian agreement on social security and in the agreement with the Government of Quebec in view of considerations such as pensions with reference to the protection of migrating persons and their survivors.
Year
Issue
4
Pages
94-111
Physical description
Dates
published
2015-02-25
References
 • Bednarczyk E., Kryśpiak I., Szybkie A., Charakterystyka umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2003.
 • Jerczyński D., Autonomia a separatyzm, czyli czy autonomia terytorialna i kulturowa sprzyja dążeniu do secesji, czy wręcz odwrotnie, www.silesia-schlesien.com (4.09.2015).
 • Kłos B., Kanadyjski system emerytalny, „Analizy” 2012, nr 16.
 • Kremalis K., Introduction into Social Security in the EC Basic Reading on Social Security in the EC. Principles of International and European (except E.C.) Social Security Law, Social Security in Europe. Miscellanea on the Erasmus Programme of Studies Relating to Social Security in the European Communities, red. D. Pieters, Brussel 1991.
 • Kryśpiak I., Koordynacja systemów emerytalno-rentowych Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2009, nr 6.
 • Kryśpiak I., Koordynacja bilateralna systemów emerytalno-rentowych. Umowy Polski z Ukrainą oraz Mołdawią, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2013, nr 12.
 • Pieńkowska S., Kanadyjski system ubezpieczeń emerytalnych, „Polityka Społeczna” 2005, nr 10.
 • Pieńkowska-Kamieniecka S., System emerytalny w Kanadzie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 4.
 • Szybkie A., Emerytury i renty z ZUS w świetle umowy polsko-kanadyjskiej o zabezpieczeniu społecznym, „Polityka Społeczna” 2010, nr 11–12.
 • Uścińska G., Zasady koordynacji ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – analiza porównawcza [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka, Warszawa 1996.
 • Coordination on Social Security – Training Modules, International Labour Organization (ILO), Budapest 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7969a1cf-ab41-406a-90de-6d95614a14ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.