PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 40-43
Article title

CZAS PRACY A GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM POZAZAWODOWYM

Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORKING TIME IN THE CONTEXT OF WORK-LIFE BALANCE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the working time, on the one hand as a factor causing difficulties in reconciling work and family life, on the other hand, helps employees to achieve work-life balance. Working time has been both shown from the perspective of the worker needs (reconciliation of professional and private spheres) as well as from the point of view of the employer (interest of the company). The author raises the problem of effective time economizing as a necessary condition for the harmonization of the professional and private sphere of employees and as a factor of reinforcing company's competitive position.
PL
Celem artykułu jest ukazanie czasu pracy z jednej strony jako czynnika powodującego trudności w zakresie godzenia pracy z życiem pozazawodowym, z drugiej zaś pomagającego pracownikom w osiągnięciu lepszej jakości relacji praca-życie poza nią. Czasowe aspekty pracy zostały ukazane zarówno z perspektywy zaspokajania potrzeb pracownika w zakresie godzenia sfery zawodowej i prywatnej, jak i z punktu widzenia pracodawcy i realizacji interesu firmy. Autorka porusza zagadnienie efektywnego gospodarowania czasem pracy jako niezbędnego warunku harmonizacji sfery zawodowej i prywatnej pracowników oraz jako elementu wzmacniającego pozycję konkurencyjną firmy.
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Abendroth A. K., Dulk L. den (2011), Support for the work-life balance in Europe: the impact of state, workplace and family support on work-life balance satisfaction, „Work, Employment and Society: a journal of the British Socjological Association”, nr 1.
 • Ala-Mursula L. i in. (2005), Employee worktime control moderates the effects of job strain and effort-reward imbalance on sickness absence: the 10-town study, “The Journal of Epidemiology and Community Health”, nr 10.
 • Bednarski M., Głogosz D. (2014), Problemy czasu pracy w dobie gwałtownych przemian ekonomicznych i formowania się nowej gospodarki. Doświadczenia polskie, w: H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240, Łódź.
 • Bruch H., J. I. Menges (2010), The Acceleration Trap, Harvard Business Review,
 • Buchelt B., Filipowicz E. (2008), Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 773, Kraków.
 • CBOS (2010), Czas wolny Polaków, Komunikat z badań BS/133/2010, Warszawa.
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, „Oficyna Ekonomiczna”, Kraków.
 • Dąbrowska K. (2014), Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2.
 • Dwertmann D.J.G., Kuntz J.J. (2012), HR strategies for balanced growth, w: Mennillo G. i in., Balanced Growth: Finding Strategies for Sustainable Development, Management for Professionals, Berlin.
 • Eurofound (2009), Second European Quality of Life Survey. Overview, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Eurofound (2012a), Third European Quality of Life Survey. Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurofound (2012b), Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Geurts S.A.E. i in. (2009), Worktime Demands and Work-Family Interference: Does Worktime Control Buffer the Adverse Effects of High Demands?, “Journal of Business Ethics”, nr 2.
 • GUS (2012), Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Warszawa.
 • Holopainen L. (2011), Work-time control: an added value? A comparative study of work pressure and need for recovery in the setting of new ways of working, “Human Resource Studies”, Tilburg University, Tilburg.
 • Kozioł L. (2000a), Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 544, Kraków.
 • Kozioł L. (2000b), Projektowanie systemu czasu pracy w firmie – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 3, Tarnów.
 • Kozioł L., Pyrek R. (2009), Model zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 2, Tarnów.
 • Machol-Zajda L. (2008), Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z życiem pozazawodowym – elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Martyka A. (2012), Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, „Czasopismo Techniczne Technical Transactions”, nr 29.
 • Moen P., E. Kelly, Q. Huang (2008), Work, family and life-course fit: Does control over work time matter?, „Journal of Vocational Behavior”, No 3; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879108000717 [dostęp 16.05.2014].
 • Nowak-Lewandowska R. (2013), Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce, w: U. Zagóra-Jonszta, K. Nagel (red.), Współczesne Problemy Ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pluta A. (2012), Kierowanie pracownikami mającymi kłopoty z czasem pracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pluta (2013a), Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku?, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1.
 • Pluta A. (2013b), Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca–życie społeczeństwa informacyjnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 32.
 • Potocka A., Merecz-Kot D. (2010), Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy?, „Medycyna Pracy”, nr 4.
 • Puczkowski B. (2009), Dyktatura czasu w pracy menedżera, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW nr 1–2, Wydział Zarządzania UW, Warszawa,
 • Pytel M.L. (2011), Równowaga praca-życie a współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji, w: M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Radkiewicz P., Widerszal-Bazyl M. (2011), Analiza psychometrycznych właściwości polskiej wersji do pomiaru konfliktu praca-rodzina, „Studia Psychologiczne”, nr 2.
 • Ratajczyk W. (2010), Wspieranie równowagi praca-życie w firmach regionu łódzkiego (w opiniach pracowników), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240, Łódź.
 • Romaneczko M.E. (2014), Dlaczego Polacy są mało wydajni?, http://eei.org.pl/dlaczego-jestesmy-malo-wydajni/#comments [dostęp 3.07.2014].
 • Skowron-Mielnik B. (2009), Elastyczny czas pracy – humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy, w: J. Sikora (red.), Praca w perspektywie humanistycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Smoder A. (2014), Elastyczny czas pracy jako instrument budowania czy burzenia równowagi praca-życie?, w: H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Sysko-Romańczuk S., Zdrzenicka K. (2011), Relacje między życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, „Master of Business Administration”, nr 1.
 • Warzecha-Kuźma J., Równowaga między życiem zawodowym i osobistym. Dylematy i rozwiązania organizacyjne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, www.konferencjakz.p.lodz.pl/?download=Warzecha-Kuzma_Joanna.pdf [dostęp 16.05.2014], cyt. Dąbrowska K. (2014), Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2.
 • Wieczorek I. (2010), Programy kształtowania równowagi praca-życie: doświadczenia szwedzkie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240, Łódź.
 • Wojtowicz A., Pyrek R. (2008), Istota i modele czasu pracy, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 1, Tarnów.
 • Ziębicki B. (2010), Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, Acta Universistatis Lodziensis Folia Oeconomica 234, Łódź.
 • Zioło-Gwadera K. (2013), Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe”, nr 6.
 • Żołnierczyk-Zreda D. (2009), Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 7/8.
 • Zużewicz K., Konarska M. (2005), Czas – czwarty wymiar pracy, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 9.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://stats.oecd.org [dostęp 16.05.2014].
 • http://forsal.pl [dostęp 16.05.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796abd09-5b43-4d32-863d-aee7dd829da8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.