PL EN


2017 | 11 | 3 | 30-34
Article title

Projekt międzypokoleniowy – próba asymilacji

Content
Title variants
EN
An intergenerational project – an attempt at assimilation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść niniejszego artykułu odnosi się do rozumienia asymilacji w ujęciu pedagogicznym. Dlatego, aby móc odnieść się do asymilacji międzypokoleniowej jako pomostu, drogi do niwelowania luki wychowawczej, przedstawiam krótki opis oraz analizę projektu pn. Ów Rzeszów, realizowanego w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Analizując specyfikę relacji międzypokoleniowych, w niniejszym opracowaniu podejmuję próbę zastosowania metody projektu, jako narzędzia do poszukiwania alternatywy wychowawczej i edukacyjnej. Dokonuję analizy, wyciągam wnioski oraz poszukuję odpowiedzi na stawiane pytania.
EN
The following article presents the understanding of the concept of ‘assimilation’ from the pedagogic perspective. However, in order to refer to the understanding of assimilation between generations as a platform, which may be a means of eliminating the education gap, the article describes the project Ów Rzeszów and its outline, which was conducted as part of the “Seniors in the action” scheme, organised by the Society of Creative Initiatives − “ę”. By analysing the specificity of relations between generations, it attempts to show how a project can be used as a tool to search for an educational alternative. The author makes an analysis, draws conclusions and looks for the answers to the set question.
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
30-34
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Biografistyki Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się. PWN, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin.
 • Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007), Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, nr 4, s. 116-118.
 • Kołakowski L. (2005), Mini wykłady o maxi sprawach. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Lalak D. (2010), Życie jako biografia – podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Nawrocka J. (2013), Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy - Postawy - Wybory. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Nęcka E. (2005), Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 88-95.
 • Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Nowicka A. (2006), Starość jako faza życia człowieka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Podlecki W.F. (2012), Etyczne znaczenie kreatywności ludzi starszych w dziedzinie gospodarczej, W: A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Progres, Łask s. 369-376.
 • Wrzesień W. (2000), Relacje międzypokoleniowe a rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny, nr XII s. 57-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796bb6c9-d2db-4fe0-a4bf-227f7a873ce6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.