PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Depopulation in rural areas in the Opole voivodeship in 2002-2011
Languages of publication
Abstracts
EN
Depopulation, is the process of a decrease in the number of population in rural areas, which poses a serious threat to the existence of smaller establishments and results in considerable areas being left uninhabited. Spatial differentiation as regards the depth of depopulation is connected with territorial deployment of native and immigrant inhabitants of the Opole Voivodeship. The paper attempts to prove that more severe depopulation affects the areas dominated by the autochthonous population as they are characterised by established traditions of going abroad. On the basis of the data obtained from the last two national censuses conducted in Poland in 2002 and 2011, as well as data from the running records, it was possible to assess the size of non-registered migration which – as it has turned out only in the case of a few districts – was a non-registered inflow of inhabitants. Despite the fact that following Poland’s accession to the European Union the immigrant population can participate freely in the process of leaving abroad, the extent of the non-registered outflow is much greater for the districts which are dominated by the autochthonous population.
PL
Depopulacja, czyli proces zmniejszania się liczby ludności, na obszarach wiejskich, które charakteryzują się na ogół niższą gęstością zaludnienia aniżeli obszary zurbanizowane, grozi zanikaniem mniejszych jednostek osadniczych i wyludnianiem się znacznych terenów. Zróżnicowanie przestrzenne głębokości depopulacji wiąże się z rozmieszczeniem terytorialnym rodzimych i napływowych mieszkańców Śląska Opolskiego. W artykule wykazano, że większa depopulacja występuje na obszarach zdominowanych przez ludność autochtoniczną, która charakteryzuje się utrwalonymi tradycjami wyjazdów za granicę. Na podstawie danych dwóch ostatnich spisów ludności przeprowadzonych w Polsce w 2002 i 2011 roku i danych ewidencji bieżącej została wyznaczona wielkość nierejestrowanej migracji, która – jak się okazało – tylko w przypadku kilku gmin była niezarejestrowanym napływem ludności. Pomimo tego, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w wyjazdach za granicę może uczestniczyć ludność napływowa, to i tak rozmiary nierejestrowanego odpływu są znacznie większe dla gmin zdominowanych przez ludność autochtoniczną.
Contributors
  • Instytut Śląski w Opolu – Państwowy Instytut Naukowy
References
  • Dybowska J., 2013. Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole.
  • Eberhardt P., 1989. Regiony wyludniające sięw Polsce. PAN, Wrocław – Warszawa.
  • Heffner K., Rauziński R., 2003. Region migracyjny. Wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego. Instytut Śląski, Opole.
  • Rauziński R., 1991. Ludnośćna Śląsku 1945-1990. Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole.
  • Rosner A., 2010. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obsza-rów wiejskich a dynamika przemian. W: Przestrzenne społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Red. M. Stanny, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 11-27.
  • Sakson A., 2013. Społeczności postmigracyjne. Siedlisko 1. http://www.iz.poznań.pl [dostęp: luty 2013].
  • Śleszyński P., 2013. Prawidłowości zróżnicowańprzestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r. Stud. Migr. Przegl. Polon. 3 (149), 37-62.
  • Stanny M., 2012. Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasoby pracy. Polit. Społ. 7, 1-9
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796de6da-adfe-4e2e-bb57-a1c36725685c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.