PL EN


2015 | 51 | 3(205) | 229-252
Article title

Ochrona własności intelektualnej jako przedmiot obligatoryjny w szkołach wyższych

Content
Title variants
EN
“Protection of the intellectual property” as an obligatory course at universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia prowadzenia zajęć dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz zagadnień z nią związanych w szkołach wyższych w Polsce. Obecnie uzyskanie wiedzy w przedmiotowym zakresie stanowi wymóg określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ustawodawca wyszedł z założenia, że kompetencje te w warunkach funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy (knowledge based society) oraz gospodarce opartej na wiedzy (economy based society) są niezbędne. Dodatkowo istotnym powodem było dążenie do ograniczenia zjawiska plagiatowania wśród studentów. Przedstawione zostaną podstawowe defi nicje, stosowne regulacje prawne, działania głównych krajowych ośrodków zainteresowanych realizacją odnośnych przepisów, a także proces tworzenia kadry i materiałów służących realizacji cytowanego rozporządzenia. Ponadto omawiana kwestia zostanie przedstawiona w perspektywie globalnej, ze wskazaniem działań podejmowanych w przedmiotowym obszarze w innych państwach oraz przez organizacje międzynarodowe.
EN
The subject matter of this paper is the issue of teaching intellectual property protection and issues related thereto at the higher education level in Poland. Currently, gaining knowledge in the fi eld at stake remains one of the requirements dictated in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 November 2011 concerning National Qualifi cations Framework for Higher Education. The lawmaker acted on the assumption that these competences when functioning in a knowledge based society and the knowledge based economy are necessary. One of the reasons was to reduce acts of plagiarism among students. In the paper the following will be presented: basic defi nitions, applicable regulations, actions of major national authorities interested in implementation of the provisions concerned as well as creation of human resources and materials needed to obtain the goal of the Regulation at stake. In addition, the issue at stake will be discussed in a global perspective, highlighting actions taken in this area in other countries and by international organizations.
Year
Volume
51
Issue
Pages
229-252
Physical description
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska
author
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Adamczak A., Dobosz E., Gędłek M., 2009, Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien, Warszawa.
 • Adamczak A., du Vall M., 2010, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa.
 • Alikhan S., Mashelkar R. A., 2009, Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century, The Hague.
 • Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS, 3/2013.
 • Chmielecka E. (red.), 2010, Autonomia programowa uczelni – ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa.
 • Domańska-Baer A., Zawadzka R., 2015, Działalność Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych na rzecz podnoszenia świadomości oraz edukacji studentów, s. 1–4. Wypowiedź podczas konferencji „Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach” zorganizowanej w Warszawie przez Urząd Patentowy RP w dniu 25 maja 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie:www.uprp.pl/uprp/_gAllery/18/82/18823/Renata_Zawadzka.pdf, pobranie: 5.6.2015.
 • du Vall M., 2015, Międzywydziałowe nauczanie własności intelektualnej: doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1–4. Wypowiedź podczas konferencji „Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach” zorganizowanej w Warszawie przez Urząd Patentowy RP w dniu 25 maja 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie: www.uprp.pl/uprp/_gAllery/18/81/18819/Michal_du_Vall.pdf, pobranie: 5.6.2015 r.
 • Hesse C., „The rise of intellectual property, 700 b.c.–a.d.2000: an idea in the balance”, w: D. Vaver (red.), Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law, 58–60.
 • Kraśniewski A., 2011, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa.
 • Skubisz R., 2012, „Własność przemysłowa w systemie prawa”, w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, Warszawa, s. 6–97.
 • Nurton J., 2010, How the world of IP has changed in 20 years, 200/2010 Managing Intellectual Property, s. 32–42.
 • Paluch W., 2015, Formułowanie przepisów o charakterze obligatoryjnym w zakresie czasownika (modalnego), dostęp: www.rcl.gov.pl/zalaczniki/artykul_19.pdf, 21.07.2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1233).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1169).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 2013 r., poz. 841).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybutworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r., Nr 253, poz. 1520).
 • Yo Takagi, 2008, Larry Allman i Mpazi A. Sinjela, Teaching of Intellectual Property – Principles and Methods, Cambridge.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572).
 • Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. z 2012 r, poz. 882).
 • Wrześniewski T., 2009, Kliker – mały gadżet, który zrewolucjonizował wykłady, Foton 105/2009, s. 35–42.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifi kacji dla uczenia się przez całe życie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2008 r., nr C 111/1).
 • Žižek S., 2009, Życie u kresu czasu, „Krytyka Polityczna”, nr 19, s. 55–72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-797735d0-cbc8-4907-bcba-7b7c7e4e7b2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.