PL EN


2014 | 28 | 78-103
Article title

Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek usług otoczenia biznesu na przykładzie województwa wielkopolskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of the economic crisis on the business environment market based on the example of Wielkopolska Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania rynku usług otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim w warunkach spowolnienia gospodarczego obserwowanego w Polsce po 2008 roku. Analiza ta uwzględnia zarówno podaż usług otoczenia biznesu, jak i popyt generowany przez przedsiębiorstwa korzystające z tych usług. Artykuł powstał w oparciu o badania terenowe przeprowadzone w województwie wielkopolskim. Ze względu na fakt, że instytucje i firmy otoczenia biznesu znajdują się przede wszystkim w dużych miastach, a te na podstawie analizy poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego zostały zaliczone do obszarów wzrostu, badania ankietowe prowadzone były wyłącznie na zidentyfikowanych wcześniej obszarach wzrostu: w Poznaniu i powiecie poznańskim, Koninie, Kaliszu oraz Lesznie. Analiza strony popytowej otoczenia biznesu (przedsiębiorstw) uwzględnia także wyróżnione obszary stagnacji: powiaty słupecki, kaliski, pleszewski. Badanie ankietowe dotyczyło funkcjonowania instytucji i firm otoczenia biznesu, a także zapotrzebowania na usługi otoczenia biznesu ze strony przedsiębiorstw. W szczególności badanie zmierzało do: (1) analizy zmian zasięgu oddziaływania instytucji otoczenia biznesu oraz zmian zakresu świadczonych przez nie usług i ich sytuacji finansowej w dobie kryzysu, (2) identyfikacji zmian natężenia i zakresu relacji występujących między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w czasie kryzysu. Artykuł prezentuje wyniki projektu badawczego: „Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (N N306 791940), realizowanego w Zakładzie Analizy Regionalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
EN
The goal of this article is to analyse the operations of the business environment service market in the Wielkopolska Voivodeship during the latest economic downturn observed in Poland after 2008. In this analysis, the supply of the business environment services and the demand generated by companies taking advantage of these services have been taken into consideration. This article is based on a field research conducted in the Wielkopolska Voivodeship. Bearing in mind that institutions and companies operating in a business environment are located predominantly in large cities which have been included into growth areas in the course of an analysis of the level of socio-economic development, questionnaire research was conducted exclusively in previously identified growth areas: the city of Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, and Poznań county. An analysis of the demand in the business environment (companies) also considers the identified stagnation areas: Słupca, Kalisz and Pleszew counties. The questionnaire revolved around the operations of institutions and companies in a business environment, as well as a demand for business environment services on the part of companies. In particular, the research was aimed at: (1) analysing changes to the impact of business environment institutions and changes to the scope of services rendered by them and their financial situation in times of crisis; and (2) identifying the changes to the intensity and scope of relations between companies and business environment institutions in the time of economic downturn. This article presents the results of the research project “Socio-economic development and the development of the areas of growth and economic stagnation”, funded by the National Science Centre (N N306 791940 ) conducted at the Department of Regional Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznan.
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Analizy Regionalnej
References
 • Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.
 • Bereza, J. (2013). Wpływ kryzysu finansowego na polski rynek pracy. W: Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne. Kraków, 83–114.
 • Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. W: T. Czyż (red.). Zróżnicowanie społeczno- gospodarcze w nowym układzie terytorialnym. Biuletyn KPZK. Warszawa: PAN 197, 59–102.
 • Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. W: Z. Chojnicki. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355–380.
 • Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Doloreux, D. (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in society, 24 (3), 243–263.
 • Dołzbasz, S. (2009). Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki sfery B+R na obszarze województwa dolnośląskiego. W: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji DAWG. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 64–85.
 • Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Gorzelak, G. (red.) (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu. Warszawa: Regional Studies Association. Sekcja Polska.
 • Illeris, S. (1989). Services and regions in Europe. Aldershot: Avebury.
 • Illeris, S. (1994). Proximity between service producers and service users. Tijdrschrift voor Economische en Sociale Geografie, 85 (4), 294–302.
 • Illeris, S. (1997). The changing location of service activities in the Copenhagen region. Geografisktidsskrift, 97, 120–131.
 • Lehner, P., Todtling, F., Trippl, M. (2006). Innovation in knowledge intensive industries. The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14 (8), 1035–1058.
 • Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperacji i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. W: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Uniwersytet Szczeciński, 133–145.
 • Matusiak, K.B. (2007). Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. W: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Uniwersytet Szczeciński, 145–155.
 • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2009). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z nauką. W: M. Bąk, P. Kulawczuk (red.). Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 141–154.
 • Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju. Dokumentacja Geograficzna, 17. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa.
 • Todtling, F., Lehner, P., Kaufmann, A. (2008). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions. Institute of Regional Development and Environmnet. Wien. Pozyskano z www.epub.wu.ac.at
 • Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 9, 10–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7978c95e-925b-44c1-a56c-8f0fc21643be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.