PL EN


2014 | 1(1) | 143 -157
Article title

Ewolucja polskiego systemu prawnego w dziedzinie ochrony informacji niejawnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
EVOLUTION OF THE POLISH LAW ON PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ochrona informacji niejawnych jest sferą działania państwa ściśle związaną z jego bezpieczeństwem. W Polsce regulacje prawne dotyczące problematyki ochrony tajemnicy państwowej ewoluowały począwszy od 1928 r. Z biegiem czasu ustawodawca w sposób coraz to pełniejszy określał sposoby oraz tryb ochrony tajemnicy państwowej. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w ocenie jej twórców, dostosowała polski system ochrony informacji niejawnych do reguł i praktyk obowiązujących w instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. Kompleksowy zakres zmian sprawił, iż ustawodawca w 2010 r. zdecydował się na uchwalenie nowej ustawy, a nie jej kolejnej nowelizacji.
EN
The protection of classified information is an important field of state operations tightly linked to national security. In Poland, legal regulations concerning the domain of state secret protection have been evolving since 1928. Over the course of time, the legislators have been setting out ever more comprehensive methods and procedures applicable to the protection of classified information. According to the assessment of its authors, Classified Information Protection Act of 5 August 2010 that has been in force up until the present day has adapted the Polish system of protection of classified information to the rules and practice in force at the institutions of the European Union and its member states. As the scope of changes was comprehensive, the legislator decided to pass a brand new Act in 2010, instead of enacting its further amendment.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny
References
 • Białoskórski, R. (2008). Kompendium ochrony informacji niejawnych w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Wyd. Ubezpieczeń.
 • Dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Dz. U. 1949, nr 55, poz. 437.
 • Goryński, G. (2013). Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych w Polsce, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AWM, nr I.
 • Kubiak, M., Topolewski, S. (ed.). (2013). Ochrona informacji niejawnych. Teoria i praktyka, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Minkina, M. (2011). Wywiad w państwie współczesnym. Warszawa: AON.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu. Dz. U. 1928, nr 18, poz. 160.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. Dz. U. 1934, nr 94, poz. 851.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. Dz. U. 1922, nr 21, poz. 164.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej. Dz. U. 1982, nr 40, poz. 271.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz. U. 1999, nr 11, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz. U. 2010, nr 182, poz. 1228.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-9957
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-797e9adc-b32f-450c-b925-216f2e608ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.