PL EN


2015 | 1(1) | 169-180
Article title

Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków

Authors
Content
Title variants
EN
Risk of digital exclusion as a part of personal security of Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak komputera i dostępu do Internetu jest głównym czynnikiem wywołującym zjawisko podziału, a w konsekwencji wykluczenie cyfrowe. Drugim ważnym elementem tego zjawiska jest brak potrzeby korzystania z nowych technologii. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu wydaje się konieczne, ponieważ dotyka ono najsłabszych grup społecznych: osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, z rodzin dysfunkcyjnych, a także mieszkańców wsi i małych miasteczek. Zapewniając dostęp do Internetu w każdym miejscu naszego kraju i edukację osób zagrożonych można wpływać na zmniejszenie tego negatywnego zjawiska. Inkluzja społeczna ma wpływ na poprawę jakości życia poszczególnych jednostek, a pośrednio wpływa również na rozwój społeczno-gospodarczy całego kraju.
EN
The lack of computer and Internet access is a factor that causes division and, consequently, the digital exclusion. Another important element of this phenomenon is lack of need to use new technologies. The action against digital exclusion is so necessary that it affects the most vulnerable groups: the elderly people, disabled, long-term unemployed, dysfunctional families, as well as residents of villages and small towns. Providing access to the Internet in every place of our country and education of people at risk can have an influence on reducing this negative phenomenon. Social inclusion has the effect of improving the quality of life of individuals, and indirectly affects the socio-economic development of the whole country.
References
 • Bednarczyk Dorota. 2014. Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/297/469.
 • Bógdał-Brzezińska Agnieszka, Gawrycki Marcin. 2003. Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 • Glosbe – wielojęzyczny słownik online. https://pl.glosbe.com/en/pl/digital%20divide.
 • http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=287.
 • Inglot-Brzęk Elżbieta. 2011. „Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 19/2011: 374-385.
 • Koziej Stanisław. 2011. „Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja”. Bezpieczeństwo Narodowe II(18) : 19-40.
 • McBride P.K. 2009. Internet po pięćdziesiątce. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (NSIS). http:// www. funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20Integracji%20Spolecznej.pdf.
 • Polska Cyfrowa – Raport Polska 2030 W http:// zds. kprm.gov.pl/sites/ default/ files/ 03_polska_cyfrowa_ at.pdf.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 2002. Warszawa: AON.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 W http:// www.mswia.gov.pl/strategia.
 • Szefliński Piotr. 2006. Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć. Łódź: UŁ.
 • Tarkowska Elżbieta. 2005. Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia. W Skazani na wykluczenie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Urząd Statystyczny w Szczecinie. 2014. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014r. Warszawa: GUS.
 • Wajs Ewa. 2007. „E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych”. Elearning 2.0. internetowy magazyn nowych technologii szkoleniowych 2 XI 2007.
 • Wojtyła Karol. 2005. Jan Paweł II Laborem Exercenes, nr 20. Kraków: Znak.
 • Zięba Ryszard. 2012. „O tożsamości nauk o bezpieczeństwie”. Zeszyty Naukowe AON 1(86) : 7-22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7981e78d-be0d-498d-a96a-adc215de372f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.