PL EN


2013 | 16 | 97-112
Article title

Definiowanie efektów kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli w aspekcie aktywności studentów

Content
Title variants
EN
Defining the Effects of the Practical Training of Future Teachers in Terms of Students’ Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wdrożenie i ewaluacja realizacji założeń Procesu Bolońskiego stanowi nowe podejście do projektowania procesu kształcenia kierunkowego, w tym również przygotowania praktycznego, w którym kluczową rolę odgrywają efekty kształcenia. Publikacja prezentuje opis efektów kształcenia przy wykorzystaniu taksonomii, rolę kompetencji oraz aktywność, które stanowią bazę do wykorzystania podczas konstruowania systemów jakości kształcenia praktycznego na uczelniach wyższych.
EN
Implementation and realization of the Bologna Process assumptions mean a new approach to designing a specifically oriented educational process comprising also the practical students’ preparation to become a teacher, where the effects of education perform the main role.The publication depicts the effects of education description with the usage of B. S. Bloom’a taxonomy, the role of competence, and students’ activity. These components form the basis for application while constructing the systems of pragmatic education in higher education units.
Year
Volume
16
Pages
97-112
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, WAM, Kraków 2005.
 • Chmielecka E., Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSzW, Warszawa 2010.
 • Chmielecka E., Europejskie Ramy Kwalifikacji cz. I, „Forum Akademickie” 1/2009, Lublin 2009.
 • Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, wyd. GWP Sp. z o.o., Sopot 2012.
 • Juszczyk S., Koncepcje nauczania informatyki i technologii informacyjnej, w: S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musioł, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Kennedy D., Hyland Á., Ryan N., Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide, na podstawie: B.S. Bloom, Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, the Cognitive Domain.
 • Kraśniewski A., Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEN, Warszawa 2006.
 • Kraśniewski A., Proces Boloński to już 10 lat, frse, Warszawa 2009.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Papert S., Burze mózgów. Dzieci i komputery, PWN, Warszawa 1996.
 • Parzęcki R., „Q” praktyce kształcenia nauczycieli. Wstęp do dyskusji, w: Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, t. 1, red. M. Krzemiński, B. Moraczewska, EXPOL , Włocławek 2012.
 • Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności, frse, Warszawa 2009.
 • Rekomendacja Parlamentu EU z 23 kwietnia 2008 r., opis Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.
 • Tuning Educational Structures in Europe. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu, frse, Warszawa 2008.
 • YES! Go! Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności, frse, Warszawa 2009.
 • Chmielecka E., Struktura kwalifikacji: nowe wyzwanie dla środowiska akademickiego, www.erasmus.org.pl.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl.
 • Wyrozębski P., Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia, „e-mentor” 3/2009, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/651.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7982818d-ebf7-4af2-be78-472d09f1407f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.