PL EN


1999 | Tom 1 Nr IV | 196-205
Article title

Ўплыў польскай мовы на купалаўскую лексіку памеру

Content
Title variants
Languages of publication
BE
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
196-205
Physical description
Dates
published
1999-12-01
Contributors
 • Homel
References
 • Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссею, X. 1- -39, Вильна 1867 - 1915.
 • Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археологическою комиссиею, X. 1-5, Санкт-Петербург 1846 - 1853.
 • Александрыя пачатку XVII cm., Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імяМ. Я. Салтыкова-Шчадрына, F. 17. 5 лл. 1-456.
 • Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, t. 1-12, Вильна 1867 - 1900.
 • Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, cz. 1-8, Киев 1859 - 1911.
 • Беларуская савецкая энцыклапедыя, t. 1-12, Минск 1969 - 1975.
 • Библия руска, выдання Ф. Скарыны 1516 - 1519 гг.; ПЦ - Пер­ шая кніга царствау.
 • Булыка А. М., Даўнія запазычанні беларускай мовы, Минск 1972.
 • Бялькевіч I. К., Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны, Минск 1970.
 • Выклад тлумачэнняў біблейскіх кніг сярэдзіны XVII cm., Рукапіс Бібліятэкі Акадэміі навук УССР, 9п/111.
 • Гістарычны слоўнік беларускай мовы, вып. 1-16, Минск 1982 - 1997.
 • Горбачевский Н. И., Словарь древнерусского актового языка Северо-Западнаго края и Царства Польскаго, Вильна 1874 (пе- равыд. Мюнхен 1992).
 • „Дзённік” Ф. Еўлашоўскага пачатку XVII cm., Рукапіс Галоўна- га архіва старажытных актаў у Варшаве.
 • Дыялектны слоўнік Брэстычыны, Минск 1989.
 • Историко-юридические материалы, извлеченные из актов книг губерний Витебской и Могилевской, вып. 1-32, Витебск 1871 - 1906.
 • Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Могилевской, вып. 1-32, Витебск 1871 - 1906.
 • Каспяровіч М. І., Віцебскі краёвы слоўнік, Віцебск 1927.
 • Лексиконъ славяноросскій ймень толькованіе, Всечестным от- цемь Кір Памеою Берындою... згромаженый (Куцеін 1653).
 • Летаписець то есть кроника розных многих а досветчоных ав­ торов и историков диялектом руским есть зложона („Хро­ ника ” М. Бельскага пачатку XVII cm.), Рукапіс Дзяржаунай пу- блічнай бібліятэкі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына, F. IV, 688.
 • Насовіч I., Слоўнік беларускай мовы, Минск 1983.
 • Скурат К. У,,Даўнія беларускія меры, Минск 1974.
 • Словарь иностранных слов, Москва 1987.
 • Слоўнік беларускіх гаровак паўночна-заходняга пагранічча Бела- pyci, t. 1-5, Минск 1979 - 1984.
 • Срезневский И. И., Материалы для словаря древнерусского язы­ ка, t. 1-3, Санкт-Петербург 1893 - 1912
 • Статут Вялікага княства Літоўскага. 1588, Минск 1989.
 • Сцяшковіч Т. Ф., Матэрыялы да слоуніка Гродзенскай вабласці, Минск 1972.
 • Тлумачалъны слоунік беларускай мовы, t. 1-15, Минск 1977 - 1983.
 • Тураўскі слоўнік, t. 1-5, Минск 1982 - 1984.
 • Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, t. 1-6, Москва 1986 - 1987.
 • Шатэрнік М., Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны, Минск 1929.
 • Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, X. 1-7, Минск 1978 - 1991.
 • Янкова Т. С., Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны, Минск 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79908569-64e6-4c30-a875-4fcaad8e0afa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.