Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 5-6(554-555) | 23-30

Article title

WSPARCIE ZATRUDNIENIA I SAMOZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Selected contents from this journal

Title variants

EN
EMPLOYMENT AND SELF-EMPLOYMENT SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W polskim systemie prawnym występują różne formy wspierania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, począwszy od podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną w zakładzie pracy chronionej, w szpitalu, uczelni wyższej, urzędzie czy firmie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje wyzwaniem. Osoby niepełnosprawne są często izolowane na rynku pracy, co przyczynia się do pogorszenia ich warunków życia. Problem aktywizacji zawodowej można i należy rozpatrywać z dwóch perspektyw: pracy najemnej (zatrudnienia osoby niepełnosprawnej) i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W pracy przedstawiono różne rodzaje instrumentów, które mogą być wykorzystane w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
EN
He aim of this study is to present legal regulations concerning professional activation of disabled people. In the Polish legal system there are various forms of support for professional activation of people with disabilities, starting from taking up employment by a disabled person in a sheltered workplace, hospital, university, office or company run in the form of a sole proprietorship. Professional activation and reduction of unemployment among disabled people remains a challenge. People with disabilities are often isolated in the labour market, which contributes to the deterioration of their living conditions. The problem of professional activation can and should be considered from two perspectives: employment and self-employment. The paper presents various types of instruments that can be used in the process of professional activation of people with disabilities.

Year

Volume

47

Issue

Pages

23-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bogucki, S., 2016. Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny. W: S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Forbes, 2020. Dostępny w: https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/biznes-bez-barier-dlaosóbniepełnosprawnych/x9xh53c [Dostęp 3.03.2020].
 • GUS, 2019. Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2019. Warszawa: GUS. Dostępny w: https://stat.gov.pl/ [Dostęp 23.05.2020].
 • IPiSS, 2020. Dostępny w: www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2013/11/R5_prac_otw_rp_1.pdf [Dostęp: 22.05.2020].
 • Lisiecka, M., 1997. Model rehabilitacji w Polsce. Wybrane aspekty organizacyjno-prawne. Auxilium Sociale. Wsparcie społeczne, nr 1, s. 90.
 • Perchla-Włosik, A., Skiba W., red. 2008. Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Ekspertyzy i analiza prawna. Legnica: Edytor, s. 23, 87.
 • PFRON, 2020. Dostępny w: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_ final.pdf [Dostęp: 22.05.2020].
 • Piecewicz-Szczęsna H., Panasiuk, L., Sobieszański, J., Żukow, W., Kołłątaj, B., Karwat, I.D., 2013. Zdrowie i niepełnosprawność – problemy w zdefiniowaniu, cz. 2. Znaczenie definicji zdrowia w definiowaniu niepełnosprawności, Journal of Health Sciences, Vol. 3, No. 12, p. 219.
 • Rogala, K., 2011. Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie miasta Leszno. rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 25.
 • Sosnowska, J., 2011. Znaczenie podjęcia aktywności zawodowej w życiu osoby niepełnosprawnej. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, Vol. 8, s. 264.
 • Szabłowska-Juckiewicz, M., 2014. Prawo osób niepełnosprawnych do pracy – zarys problematyki. W: A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, red. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: regulacje prawne. Warszawa: Difin, s. 67 i nast.
 • Szczupa, B., 2006. Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak, red. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Szepelska, A., (2013), Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. W: B. Polszakiewicz, J. Boehlke, red. Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 1, s. 69–80.
 • WHO, 2001. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF), Geneva: WHO.
 • Wrocławska, T., 2015. Prawne pojęcie rehabilitacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, s. 141, 147.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7996b17a-41ea-4b1e-8073-606a256d9a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.