PL EN


2017 | 57 | 54-61
Article title

Działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalnE jako narzędzia wspierania prozdrowotnego stylu życia

Content
Title variants
NGO activities and local initiatives as tools to support healthy lifestyle
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było zweryfikowanie roli i działań organizacji pozarządowych oraz inicjatyw oddolnych w obszarze promowania kultury fizycznej. Badania były realizowane w ramach DM-19 oraz DS.-267. Materiał i metody. Badaniami objęto 15 stowarzyszeń i fundacji (w tym organizacji o zasięgu ogólnopolskim), działających w obszarze kultury fizycznej. Posłużono się w nich metodą sondażu diagnostycznego. Dokonano analizy dokumentacji działań realizowanych w ramach inicjatyw oddolnych. Wyniki. Głównym obszarem działalności badanych stowarzyszeń i fundacji była szeroko rozumiana kultura fizyczna. Podmioty te regularnie ubiegają się o dofinansowanie, deklarując, że mają one duże znaczenie dla osób objętych działaniem danej organizacji – wspomagają ich aktywność zarówno fizyczną, jak i społeczną. Inicjatywy oddolne są coraz bardziej popularną formą działania na rzecz społeczności lokalnych, także w obszarze kultury fizycznej. Wnioski. Organizacje deklarują podejmowanie działań ukierunkowanych na edukację i promowanie aktywności fizycznej. Podkreślają istotne znaczenie swojej działalności w realizacji zadań zlecanych przez organy samorządowe i rządowe. W ramach inicjatyw oddolnych coraz więcej składanych jest projektów, nadal niestety małe jest zaangażowanie społeczności lokalnych w głosowanie nad nimi.
EN
Background. The aim of the study was to verify the role and activities of NGOs and grass­roots initiatives in the area of promoting physical culture. The research was conducted within the framework of DM-19 and DS.-267. Material and methods. The study involved 15 associations and foundations (including organizations nationwide) operating in the field of physical culture. The diagnostic survey method was applied. Documentation of the activities carried out within grass-roots initiatives was analysed. Results. The surveyed associations and foundations were most active in the widely understood physical culture area. These organizations regularly apply for funding, and declare their considerable importance for re­sidents (as supporting their physical and social activity). Grassroots initiatives are an in­creasingly popular form of action in favour of local communities, including the field of physical culture. Conclusions. Organizations declare undertaking activities aimed at education and promoting physical activity. They emphasize the importance of their activity in the imple­mentation of tasks commissioned by local authorities and the government. However, although more and more projects are submitted as grassroots initiatives, there is still little engage­ment of local communities in voting on the projects.
Year
Volume
57
Pages
54-61
Physical description
Dates
published
2017-06-14
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • Adamiak, J., Czupich, M., Ignasiak-Szulc, A. (2013). Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Selected aspects of the cooperation of territorial self-government with non-governmental organizations in the realization of public tasks. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(1), 21–40.
 • Gitling, M. (2012). Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów ludzi wykluczonych społecznie. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 1(6), 1–13.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014). Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., Studia i analizy statystyczne. Warszawa.
 • http://budzetyobywatelskie.pl/2015-budzety [dostęp: 30.11.2016].
 • http://budzetyobywatelskie.pl/podstawowa-wiedza [dostęp: 30.11.2016]
 • http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl [dostęp: 30.11.2016].
 • Lar, K., Holecki, T., Syrkiewicz-Świtała M., Sobczyk, K., Wróblewski, M. (2015). Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań ochrony zdrowia. Optimum, Studia Ekonomiczne, 4(76), 186–203.
 • Mempl-Śnieżyk, A. (2013). Organizacje pozarządowe i społeczności lokalne a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 289, 89–103.
 • Oliński, M. (2013). Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowym w opinii badanych organizacji. Optimum, Studia Ekonomiczne, 3(63), 127–144.
 • Pawłowska, E. (2015). Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, nr kol. 1927, 167–176.
 • Stankiewicz, J., Seiler, B. (2013). Profesjonalizacja jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych. Zarządzanie i Finanse, 4(2), 353–365.
 • Tyrakowski M. (2007). Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. ZNZE WSIiZ, 2(4), 172–196.
 • Zybała, A., Wojdat, M. (2012). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych (s. 33–87). W: Ł. Waszak, P. Masłowski (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Warszawa: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-799a52a8-2277-46f1-b847-4bd5dfc8e8af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.