PL EN


2017 | 80 | 42-53
Article title

Opieka zdrowotna w Zielonej Górze w latach 1989-2003

Content
Title variants
EN
The Health care in Zielona Gora within 1989-2003
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany w ustawodawstwie polskim po 1989 r. wprowadziły reorganizacje systemu opieki zdrowotnej oraz zmiany struktury jednostek służby zdrowia w Zielonej Górze wpisując je w ubezpieczeniowy model systemu ochrony zdrowia. Pierwszą widoczną zmiana stanowił podział zjednoczonego w 1975 r. zjednoczonego pod auspicjami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego lecznictwa zamkniętego i otwartego na dwa równoważne podmioty: Szpital Wojewódzki i Zespół Opieki Zdrowotnej, który po uzyskaniu samodzielności został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Kolejne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej umożliwiły na tworzenie obok istniejący placówek publicznych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej, placówek niepublicznych finansowanych ze środków własnych, samorządowych, wyznaniowych - niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk przedstawicieli zawodów medycznych. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywało się w głównej mierze ze środków publicznych redystrybuowanych przez Lubuską Regionalną Kasę Chorych w Zielonej Górze. Nadzór merytoryczno-in- formatyczny nad realizacją świadczeń zdrowotnych sprawował Rejestr Usług Medycznych. Zawieranie przez LRKCh kontraktów na wykonywanie świadczeń medycznych zarówno z dużymi świadczeniodawcami (szpital, zoz) jak również z małymi (indywidualnymi i grupowymi praktykami zawodów medycznych, niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej) pozwoliło na usamodzielnienie się jednostek ochrony zdrowia, wpłynęło na poprawę infrastruktury placówek medycznych co w konsekwencji doprowadziło do podniesienia poziomu świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowe wieloletnie zaniedbania w finansowaniu systemu ochrony zdrowia, skutkujące ogromnymi zaniedbaniami w infrastrukturze jednostek służby zdrowia oraz wprowadzenie zasad samorządności, samofinansowania, gospodarności i celowości działań wpłynęło na likwidację SPZOZ przez miasto odpowiedzialne za zabezpieczenie opieki zdrowotnej dla mieszkańców. Funkcje SPZOZ przejęły NZOZy i indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe dofinansowywane ze środków publicznych. Mankamentem tworzonego systemu było jego zamknięcie na nowych świadczeniodawców, niedostateczne finansowanie oraz monopolistyczna pozycja publicznego płatnika.
EN
Changes in the Polish legislation after 1989 introduced reorganization of the health care system and changes in the structure of health care units in Zielona Góra, entering them into the insurance model of the health care system. The first visible change was the division of the united under the auspices of the Provincial Hospital of Composite Hospitals closed and open to two equivalent entities: the Provincial Hospital and the Health Care Unit, which became autonomous in the Independent Public Health Unit after becoming independent. Further organizational changes in the functioning of the healthcare system have enabled the creation of public health care facilities, publicly-funded private, self-government and non-public institutions, non-public health care institutions and individual or individual specialist practitioners of medical professions alongside existing public facilities. Financing of health care services was mainly provided by public funds redistributed by the Lubuskie Regional Sickness Fund (LRKCh) in Zielona Góra. Substantial and informational supervision over the realization of health services was performed by the Registry of Medical Services. LRKCh's contracting for medical services with both large providers (hospital, zoz) as well as small (individual and group medical practices, non-public health care facilities - NZOZ) has allowed for the independence of health care units, has contributed to the improvement of medical facilities infrastructure. The consequence has led to an increase in the level of health services. The long-standing negligence in financing the health care system, resulting in serious negligence in the infrastructure of health care units, and the introduction of the principles of self-management, self-financing, economics and appropriateness of the actions have contributed to the eradication of SPZOZ by the city responsible for securing health care for the population. The NHS functions have taken over NZOZ's and individual or group practice supported by public funds. The drawback of the system being created was its closure to new providers, insufficient financing and a monopoly position of the public payer.
Year
Volume
80
Pages
42-53
Physical description
Contributors
author
  • Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Jacek Kotuła
  • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Zakład Fizjoterapii, Jelenia Góra
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79a82174-196a-45be-8a99-06ab84e81078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.