PL EN


2017 | 4 | 145-159
Article title

Ekonomia społeczna w województwie lubuskim. Stan i perspektywy rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Social economy in the Lubuskie voivodeship. State and prospects for development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst prezentuje cele i zadania ekonomii społecznej oraz zawiera analizę jej założeń. Przedstawiono aktualny stan i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Materiałem empirycznym były dokumenty lokalne i regionalne odnoszące się do tej formy przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę na szanse i możliwości rozwoju tego sektora w województwie lubuskim, pokazano także bariery utrudniające tworzenie nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorczości społecznej. W opracowaniu scharakteryzowano również typy podmiotów ekonomii społecznej, zwracając uwagę na ich specyfikę i rodzaj działalności. Opisano także instytucje wsparcia ekonomii społecznej w województwie. Zwrócono uwagę na to, że udany rozwój przedsiębiorczości społecznej w Lubuskiem będzie możliwy wówczas, gdy uda się wypracować rozbudowane sieci współpracy wielosektorowej.
EN
The text presents the aims and tasks of the social economy and includes analysis of its assumptions. It also presents the current status and perspectives of the development of the social economy in the Lubuskie voivodeship. Empirical material was local and regional documents related to this form of entrepreneurship. Attention was paid to the prospects and opportunities for development of this sector in the Lubuskie voivodeship, and barriers to the creation of new jobs within social entrepreneurship were also shown. The types of social economy entities were also characterized in the study, paying attention to their specificity and type of activity. The organisations of social economy support in the voivodship are also described. It was pointed out that a successful development of social entrepreneurships in Lubuskie would be possible if the elaborated multisectoral networks could be developed.
Year
Issue
4
Pages
145-159
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • 9 faktów o NGO w województwie lubuskim (2016), fakty.ngo.pl/wiadomosc/1989766.html [dostęp: 30.12.2016].
 • Bazuń D., Kwiatkowski M. (2015), Lubuskie sieci inkluzji. Tożsamość regionalna – kapitał społeczny – aktywna integracja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Centra Integracji Społecznej, www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/centra_integracji_spolecznej.html [dostęp: 10.01.2017].
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Frątczak-Müller J. (2013), Sektor gospodarki społecznej w województwie lubuskim. Stan i perspektywy rozwoju, „Rocznik Lubuski” t. 39, cz. 1, s. 155-169.
 • Frątczak-Müller J. (2016), Certyfikacja PES – raport z badań maj-czerwiec 2016, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Zielona Góra.
 • Frątczak-Müller J., Kwiatkowski M. (2012), Stan i perspektywy lubuskiej ekonomii społecznej. Analiza sytuacji podmiotów ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w województwie lubuskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Zielona Góra.
 • Frątczak-Müller J., Kwiatkowski M. (2015), Programowanie Lubuskiej Ekonomii Społecznej. Analiza dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Zielona Góra.Kluby Integracji Społecznej, http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Kluby_integracji_spolecznej.html [dostęp: 10.01.2017].
 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2016 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze (14.02.2017).
 • Kwiatkowski M. (2016), Informator ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w województwie lubuskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Zielona Góra.
 • Pierwszy zakład aktywności zawodowej w województwie lubuskim otwarty (2016), www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Pierwszy_zaklad_aktywnosci_zawodowej_w_wojewodztwie_lubuskim_otwarty/idn:16441.html [dostęp: 10.01.2017].
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79ab35a5-6697-4fd6-bb34-64c0810b8195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.